Accés a la informació

 • Projecte Oliva

  Álvaro Sánchez Ibiza

  Parcs i jardins

  • Organitzar el treball de la Brigada de Jardineria.
  • Gestionar Parcs i Jardins, així com les necessitats materials dels mateixos.
  • Elevar propostes i informes sobre planificació de zones verdes, parcs i jardins.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

  Festes

  • Proposar i planificar les activitats festives pròpies de l’ajuntament, i de les associacions festives.
  • Potenciar les festes locals.
  • Proposar els dies de festa local.
  • Representar la corporació local davant les juntes de festes.
  • Organitzar esdeveniments festius singulars.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

  Obres, serveis i serveis públics

  • Organitzar la distribució i el treball de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis.
  • Rebre les demandes de servei de les altres delegacions.
  • Controlar i dirigir el funcionament del magatzem de subministraments.
  • Coordinar el funcionament dels serveis d’ús públic: Recollida de fems, neteja viària, enllumenat públic.
  • Establir plans de manteniment, rehabilitació, millora o reparació de les instal·lacions, utillatge infraestructura urbana i rural de domini públic.
  • Proposar la compra, reparació i retirada de vehicles i maquinària obsoleta.
  • Planificar la necessitats de repostos, combustibles i materials auxiliars.
  • Recollida de fem: supervisar la instal·lació, manteniment i buidatge de contenidors i papereres instal·lades en la via pública, així com el control i el seguiment de la concessionària.
  • Control i supervisió de la neteja viària i seguiment del contracte
  • Inspeccionar la xarxa d’enllumenat.
  • Gestionar i dirigir l'Ecoparc.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.