Accés a la informació

 • Projecte Oliva

  Ana Mascarell Alemany

  Benestar Social

  • Proposar les ajudes en l’àmbit competencial que li corresponga, amb els recursos disponibles.
  • Planificar i organitzar el voluntariat social
  • Coordinar les actuacions derivades d’aquesta delegació amb el gabinet Psicopedagògic
  • Planificar, organitzar i controlar als treballadors socials.
  • Aconseguir ajudes econòmiques i materials de les administracions provincial, autonòmica i estatal.
  • Planificar, organitzar i atorgar beques socials.
  • Establir un fons Econòmic i Social en col·laboració amb entitats privades
  • Conveniar amb entitats públiques i privades en matèria de Serveis Socials.
  • Coordinar els centres socials.
  • Promoure la integració social, educativa i laboral de les persones amb diversitat funcional.
  • Impulsar convenis amb els col·lectius persones amb diversitat funcional.
  • Accions encaminades a l’eliminació de barreres arquitectòniques i de comunicació.
  • Vetlar per la protecció dels menors.
  • Crear els recursos necessaris per a l’atenció dels malalts mentals.
  • Prevenció, rehabilitació i reinserció dels toxicòmans.
  • Accions d'informació dels recursos socials de l’ajuntament.
  • Planificar i gestionar la teleassistència.
  • Planificar els serveis d’ajuda a la família: SEAFI.
  • Accions encaminades a la conciliació de la vida laboral i familiar.
  • Coordinar els convenis de col·laboració Creu Roja-Ajuntament en matèria de Benestar SocialSubscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.​

  Joventut

  • Gestionar l’Oficina d’Informació Juvenil.
  • Gestionar el Casal Jove
  • Proposar millores d’infraestructura juvenil
  • Foment de l’associacionisme juvenil.
  • Desenvolupar el Pla Integral de Joventut.
  • Promoció del Consell Local de Joventut.
  • Elaborar programes d’oci alternatiu per als joves.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.