Accés a la informació

 • PSOE

  Ana Morell Gómez


  Patrimoni i Contractació

  • Patrimoni i Inventari de Béns.
  • Adquisició i alineació de béns.
  • Alteració de la qualificació jurídica de béns.
  • Formes d’utilització de béns de domini públic.
  • Cessió de béns.
  • La coordinació, seguiment i impuls de les propostes d’inici de contractació remeses per les diferents àrees al Servei de Contractació.
  • L’aprovació dels contractes d’obres, serveis i subministraments, gestió de serveis públics, contractes administratius especials i contractes privats si el seu import no supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas la quantia de sis milions d’euros
  • L'adjudicació de concessions sobre els béns i adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial si el seu valor no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, si el seu valor no supera el percentatge ni la quantia indicada.
  • L’aprovació dels contractes menors de tota índole conforme a l’establert a les Bases d’Execució del Pressupost.
  • L’aprovació dels Projectes d’obres i de serveis quan siga competent l’Alcaldia per a la seua contractació o concessió i estiguen previstos al pressupost.
  • Designació de la direcció facultativa de l’obra i nomenament del responsable dels contractes.
  • L’aprovació dels Plans de Seguretat i Salut.
  • L’aprovació de les revisions de preus, devolucions de fiances i qualssevol actes d’execució del contracte administratiu que no corresponguen per disposició legal al Ple de la Corporació.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Gent Gran

  • Organització dels actes del Dia de la Gent Gran i d’altres que se celebren.
  • Coordinar les associacions de jubilats
  • Coordinar la Llar de Jubilats i Pensionistes
  • Promoure programes per a millorar la qualitat de vida de la gent gran
  • Promoure accions de jubilació activa
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Parcs i Jardins

  • Organitzar el treball de la Brigada de Jardineria.
  • Gestionar Parcs i Jardins, així com les necessitats materials dels mateixos
  • Elevar propostes i informes sobre planificació de zones verdes, parcs i jardins.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Educació

  • Gestió del Pla Edificant, Pla d’Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana
  • Promoure i planificar l’EPA
  • Col·laborar amb l’administració educativa en la creació, construcció i manteniment dels centres docents públics.
  • Vigilar el compliment de l’escolarització obligatòria, en coordinació amb la delegació de benestar Social.
  • Planificar, organitzar i controlar les diferents ofertes educatives.
  • Canalitzar les demandes del sector educatiu, tant pel que fa a recursos materials com d’infraestructura.
  • Proposar la creació de noves infraestructures educatives.
  • Gestionar el transport escolar
  • Supervisar el bon funcionament de les escoletes infantils municipals.
  • Supervisar i coordinar l’activitat del Gabinet Psicopedagògic municipal als col·legis públics
  • Ostentar la representació de l’alcaldia en el Consell Escolar Municipal i a la Comissió Municipal d’escolarització.
  • Promoure beques i ajudes a l’estudi.
  • Direcció i gestió del parc d’educació viària.
  • Coordinació del manteniment i la neteja dels centres escolars
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.