Accés a la informació

 • Compromís per Oliva

  Ioana Sintimbrean


  Gestió i Disciplina Urbanística, Habitatge i Mobilitat

  • Direcció política de la Gestió i la Disciplina Urbanística segons allò establert en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, amb les modificacions posterior en vigor. Més concretament en el Llibre II: Gestió Urbanística, i en el Llibre III: Disciplina Urbanística.
  • Gestió del programa ARRU i ARRUR.
  • Impulsar el Pla Estratègic de l’Habitatge d’Oliva, així com les accions que se’n deriven.
  • Dirigir tots els aspectes vinculats a la circulació i mobilitat de persones, circulació de vehicles i mercaderies dins del terme municipal.
  • S’inclouen aspectes tals com el transport públic, la distribució de mercaderies, la circulació de vehicles, la gestió de l’aparcament, la gestió de l’ús de la bicicleta, la seguretat viària, la senyalització, l’accessibilitat, la supressió de barreres arquitectòniques i el tractament dels desplaçaments a peu i illes de vianants, entre d’altres.
  • Impuls i gestió del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS), així com la realització dels estudis de projectes i planejament de la mobilitat i de la seguretat viària.