Accés a la informació

 • Projecte Oliva

  Joan Mascarell Alemany

  Recursos Humans

  • Proposta de Plantilla i Relació de Llocs de Treball.
  • Proposta i gestió de Plans de Reordenació dels Recursos Humans.
  • Negociació col·lectiva amb els representants legals del personal.
  • Llicències i permisos del personal.
  • Reconeixement de serveis prestats.
  • Resolució de situacions administratives i jubilacions.
  • Règim disciplinari.
  • Control horari.
  • Prevenció de Riscos Laborals i Salut Laboral del personal.
  • Proposta de l’Oferta Pública d’Ocupació.
  • Selecció i provisió de llocs de treball.
  • Promoure accions i plans de formació per al personal laboral i funcionari.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

  Modernització de l’administració

  • Avançar en la implantació de les tecnologies de la informació i les comunicacions a l’Ajuntament d’Oliva.
  • Millorar i adequar les infraestructures i els processos telemàtics dels serveis públics.
  • Fomentar, en coordinació amb la delegació de Participació Ciutadana, la interactuació dels ciutadans amb els serveis públics, a través de les noves tecnologies.
  • Implantació de la xarxa sense fils municipal: WiFi
  • Implantació de la signatura electrònica en les relacions de l’Ajuntament d’Oliva amb els ciutadans.
  • Implantació de solucions telemàtiques per tramitar procediments administratius de manera remota, com el registre virtual, tramitació de llicències urbanístiques, padró, descàrrega de rebuts, gestió d’autoliquidacions, consulta de situacions tributàries, etc.
  • Dirigir, gestionar i coordinar els serveis informàtics.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

  Ocupació i Empresa

  • Llicències i permisos del personal.
  • Reconeixement de serveis.
  • Situacions administratives i jubilacions.
  • Règim disciplinari.
  • Selecció i provisió de llocs de treball.
  • Negociació col·lectiva.
  • Promoure accions de formació per a la inserció laboral de la població aturada.
  • Organitzar estadístiques de treball, posant-les en relació amb les necessitats d’ocupació de les empreses.
  • Formació de Tallers d’Ocupació i altres instruments de foment de l’ocupació.
  • Dirigir i gestionar cursos de formació.
  • Dirigir i gestionar els convenis entre el SERVEF i les corporacions locals en temes d’ocupació.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

  Esports

  • Representar l’administració local en aquells organismes que es creen per a la gestió de l’esport.
  • Supervisar el funcionament dels òrgans gestors que es creen.
  • Promoure accions davant dels organismes autonòmics, la diputació i l’estat per aconseguir recursos.
  • Supervisar les instal·lacions esportives.
  • Proposar les millores d’infraestructura que requereixen les instal·lacions esportives.
  • Supervisar i dirigir els Serveis Esportius Municipals.
  • Coordinar amb l’Assemblea Local d’Entitats Esportives d’Oliva (ALEEO)
  • Proposar subvencions i convenis a les Associacions esportives.
  • Fomentar i coordinar l’esport escolar, escoles esportives i esport de natura.
  • Fomentar l’associacionisme esportiu.
  • Potenciar els esports autòctons.
  • Subscriure en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovat amb anterioritat pels òrgans competents.