Accés a la informació

 • Projecte Oliva

  Joan Mata Cots

  Planejament, Disciplina, Gestió urbanística, Habitage i mobilitat

  • Dirigir la revisió del PGOU.
  • Proposta de modificació de les normes urbanístiques.
  • Rebre i coordinar les demandes d’informes que genere la delegació de medi ambient en matèria d’estudi, disseny i projectes de futur.
  • Promoure l'aprovació de Plans Parcials, així com de la resta d'instruments de planejament urbanístic.
  • Promoure les actuacions urbanístiques.
  • Proposta de convenis urbanístics.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
  • Gestió urbanística.
  • Habitatge i mobilitat

  Patrimoni i Contractació

  • Patrimoni i Inventari de Béns.
  • Adquisició i alineació de béns.
  • Alteració de la qualificació jurídica de béns.
  • Formes d’utilització de béns de domini públic.
  • Cessió de béns.
  • La coordinació, seguiment i impuls de les propostes d’inici de contractació remeses per les diferents àrees al Servei de Contractació.
  • L’aprovació dels contractes d’obres, serveis i subministraments, gestió de serveis públics, contractes administratius especials i contractes privats si el seu import no supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas la quantia de sis milions d’euros
  • L'adjudicació de concessions sobre els béns i adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial si el seu valor no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, si el seu valor no supera el percentatge ni la quantia indicada.
  • L’aprovació dels contractes menors de tota índole conforme a l’establert a les Bases d’Execució del Pressupost.
  • L’aprovació dels Projectes d’obres i de serveis quan siga competent l’Alcaldia per a la seua contractació o concessió i estiguen previstos al pressupost.
  • Designació de la direcció facultativa de l’obra i nomenament del responsable dels contractes.
  • L’aprovació dels Plans de Seguretat i Salut.
  • L’aprovació de les revisions de preus, devolucions de fiances i qualssevol actes d’execució del contracte administratiu que no corresponguen per disposició legal al Ple de la Corporació.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.