Accés a la informació

 • PSOE

  Joaquin Calafat Rocher


  Turisme i Platges

  • Plans i programes per potenciar el turisme.
  • Supervisar les Oficines Municipals de Turisme, i altres òrgans i entitats creats amb la finalitat de potenciar el turisme.
  • Proposar accions encaminades al desenvolupament del Pla Estratègic de Turisme.
  • Presidir la permanent del Consell Local de Turisme i de qualsevol òrgan municipal de Turisme, en absència de l’alcaldia.
  • Proposar noves infraestructures en matèria de turisme.
  • Canalitzar les relacions amb entitats públiques i privades de naturalesa turística.
  • Promoure les festes d’interés turístic en col·laboració amb les delegacions d’esports, joventut i festes.
  • Fer el seguiment i control dels certificats de qualitat i banderes blaves, i les seues normes.
  • Actuacions de millora d’espais naturals en platges: cordó dunar, en col·laboració amb la delegació de Medi Ambient.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
  • Proposar noves infraestructures en matèria de platges.
  • Promoure el Pla d’Instal·lacions Temporals i serveis de platja i zones turístiques en col·laboració amb altres àrees municipals.
  • Fer seguiment i control dels certificats de qualitat i les seues normes.


  Ocupació i Empresa

  • Llicències i permisos del personal.
  • Reconeixement de serveis.
  • Situacions administratives i jubilacions.
  • Règim disciplinari.
  • Selecció i provisió de llocs de treball.
  • Negociació col·lectiva.
  • Promoure accions de formació per a la inserció laboral de la població aturada.
  • Organitzar estadístiques de treball, posant-les en relació amb les necessitats d’ocupació de les empreses.
  • Formació de Tallers d’Ocupació i altres instruments de foment de l’ocupació.
  • Dirigir i gestionar cursos de formació.
  • Dirigir i gestionar els convenis entre el SERVEF i les corporacions locals en temes d’ocupació.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.