Accés a la informació

 • Projecte Oliva

  Maria Bertomeu Mena

  Comunicació i Informació a la ciutadania

  • Col·laboració i assessorament en les estratègies de comunicació de la Corporació.
  • Disseny i planificació de campanyes informatives institucionals generals, sense perjudici de les específiques de cadascuna de les delegacions.
  • Difusió d’informació corporativa i institucional a través de la web municipal i xarxes socials.
  • Coordinació i participació en l’elaboració de suports o materials informatius i/o per a campanyes: díptics, butlletins, cartells, etc.
  • Notes i dossiers de premsa i posterior difusió als mitjans de comunicació, que siguen confeccionades per cadascuna de les delegacions.
  • Suport i assessorament a les entitats en material de difusió.
  • Desenvolupar els Plans de Comunicació i imatge atenent a les estratègies i directrius aprovades.
  • Planificació i elaboració del Butlletí d’Informació Municipal i d’altres mitjans d’informació municipal.
  • Relació amb els mitjans de comunicació.

  Benestar Animal

  • Creació d'un protocol i campanya d´actuació davant l´abandonament I el maltracte d'animals domèstics.
  • Control de colònies felines.
  • Creació d'espais d'oci i activitats animals per a una adequada convivència entre aquests i les persones.
  • Creació de campanyes de conscienciació i de reforç en la recollida dels excrements per al manteniment dels espais i vies públiques.
  • Inspecció i revisió de la situació domèstica dels animals per a garantir unes condicions òptimes.
  • Gestió de la protectora municipal.
  • Establiment de convenis de col.laboració amb associacions i col.lectius que lluïten pel benestar animal.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

  Igualtat i Diversitat

  • Promoure la participació de la dona mitjançant informació i formació als àmbits social, cultural i polític.
  • Promoure programes globals d’integració de la dona en tots els àmbits de la societat.
  • Coordinació amb les associacions de dones existents.
  • Organització dels actes del Dia de la Dona.
  • Atenció i assessorament, i proposar mesures preventives contra les víctimes de violència de gènere.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

  Medi ambient i Cicle integral de l'aigua

  • Coordinar i desenvolupar l’Agenda Local 21.
  • Coordinació del voluntariat ecològic.
  • Propostes per a la zones protegides.
  • Representar la Corporació en la Junta del Parc Natural de la Marjal.
  • Promoure accions encaminades a adquirir hàbits i costums a favor del Medi Ambient i el desenvolupament sostenible.
  • Planificar accions encaminades a la conservació i millora dels ecosistemes locals, tant urbans com rurals.
  • Organitzar accions encaminades a modificar el medi degradat.
  • Exercir el control ambiental per al compliment de la legislació vigent en matèria mediambiental.
  • Proposar les mesures adequades per al tractament, recuperació, reciclatge, aprofitament o transformació de residus.
  • Propostes sobre qualificació de nous parcs naturals municipals.
  • Gestionar l’abastiment d’aigua a jardins i dependències municipals, fonts públiques, boques de rec, bombers, etc.
  • Inspeccionar les obres municipals de construcció, conservació i reparació de la xarxa de clavegueram.
  • Controlar l’abastiment i distribució de l’aigua potable, en coordinació amb el departament d’Urbanisme.
  • Controlar les aigües residuals, el seu tractament i abocament a la mar: estacions de bombeig, estacions depuradores i emissari submarí.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.