Accés a la informació

 • Projecte Oliva

  Mario Vidal Parra

  Hisenda

  • Gestió pressupostària
  • Comptes municipals.
  • Hisenda i gestió tributària.​

  Educació

  • Promoure i planificar l’EPA
  • Col·laborar amb l’administració educativa en la creació, construcció i manteniment dels centres docents públics.
  • Vigilar el compliment de l’escolarització obligatòria, en coordinació amb la delegació de benestar Social.
  • Planificar, organitzar i controlar les diferents ofertes educatives.
  • Canalitzar les demandes del sector educatiu, tant pel que fa a recursos materials com d’infraestructura.
  • Proposar la creació de noves infraestructures educatives.
  • Gestionar el transport escolar
  • Supervisar el bon funcionament de les escoletes infantils municipals.
  • Supervisar i coordinar l’activitat del Gabinet Psicopedagògic municipal als col·legis públics
  • Ostentar la representació de l’alcaldia en el Consell Escolar Municipal i a la Comissió Municipal d’escolarització.
  • Promoure beques i ajudes a l’estudi.
  • Direcció i gestió del parc d’educació viària.
  • Coordinació del manteniment i la neteja dels centres escolars
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.​