Accés a la informació

 • PSOE

  Miguel Monzonís Sallemi


  Hisenda

  • Proposta del Pressupost Municipal.
  • Gestió pressupostària.
  • Comptes municipals.
  • Hisenda i gestió tributària.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Planejament Urbanístic

  • Dirigir la revisió del PGOU.
  • Proposta de modificació de les normes urbanístiques.
  • Rebre i coordinar les demandes d’informes que genere la delegació de medi ambient en matèria d’estudi, disseny i projectes de futur.
  • Promoure l'aprovació de Plans Parcials, així com de la resta d'instruments de planejament urbanístic.
  • Promoure les actuacions urbanístiques.
  • Proposta de convenis urbanístics.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Salut Pública

  • Elaborar plans i programes encaminats a potenciar estils de vida saludables.
  • Proposta de nous serveis sanitaris a l’administració autonòmica.
  • Planificació de campanyes de vacunació.
  • Planificació de campanyes d’eliminació de paràsits i rosegadors.
  • Vigilar la salubritat general de les aigües.
  • Organitzar sistemes de control en la potabilització de les aigües de consum humà.
  • Control dels indicadors de Salut Comunitària
  • Coordinar el funcionament i el manteniment del servei públic del Cementeri Municipal.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.