Accés a la informació

 • UCIN

  Salvador Llopis Ibiza

  Turisme i Platges

  • Plans i programes per a potenciar el turisme.
  • Supervisar les Oficines Municipals de Turisme i altres òrgans i entitats creades amb la finalitat de potenciar el turisme.
  • Proposar accions encaminades al desenvolupament del Pla Estratègic de Turisme.
  • Precedir la permanent del Consell Local de Turisme i de qualsevol òrgan municipal de Turisme, en absència de l'Alcaldia.
  • Proposar noves infraestructures en matèria de turisme.
  • Canalitzar les relacions amb entitats públiques i privades de naturalesa turística.
  • Promoure les festes d'interés turístic en col·laboració amb les delegacions esportives, joventut i festes.
  • Fer el seguiment i control dels certificats de qualitat i banderes blaves, amb les seues normes.
  • Actuacions de millora d'espais naturals en platges: cordó dunar, en col·laboració amb la delegació de Medi Ambient.
  • Subscriure en representació de l'ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
  • Proposar noves infraestructures en matèria de platges.
  • Promoure el Pla d'instal·lacions temporals i serveis de platja i zones turístiques en col·laboració amb altres àrees municipals.
  • Fer el seguiment i control dels certificats de qualitat i les seues normes.
  • Actuacions de millora d'espais naturals en platges: cordó dunar, en col·laboració amb la delegació de Medi Ambient.
  • Subscriure en representació de l'Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat dels òrgans competent.