Accés a la informació

Dilluns, 8 novembre 2021

Alcaldia

Delegacions i competències

L'alcaldessa és la cap de la policia i del personal de l'administració. L'alcaldessa és la presidenta de la corporació i li correspon exercir d'una banda les competències establertes per la legislació bàsica de l'Estat en matèria de règim local per la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat de Règim Local de la Comunitat Valenciana i pels reglaments que la desenvolupen, i d'altra banda, aquelles que la legislació de l'Estat o de la Comunitat Autònoma assigna al municipi i no s'atribueixen a cap altre òrgan municipal. Dins del seu equip de govern, ostenta les competències de Trànsit i mobilitat, Participació ciutadana i Gent gran.

Entre les funcions pròpies d’Alcaldia, destaquen:

 • Dirigir el govern i l'administració municipal.
 • Representar l'ajuntament.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple de l'Ajuntament, de la Junta de Govern Local i de qualssevol altres òrgans col·legiats municipals.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
 • Dictar bans.
 • Autoritzar, disposar despeses i reconéixer obligacions dintre dels límits de la seua competència, així com ordenar pagaments i rendició de comptes.
 • Presidir la comandància superior de tot el personal de la Corporació.
 • Exercir la comandància de la policia local, així com el nomenament i sanció dels funcionaris que utilitzen armes.
 • Executar accions judicials i administratives en cas d'urgència.
 • Adoptar personalment, i sota la seua responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortunis públics, o greu risc d'aquests, les mesures necessàries i adequades, donant compte immediat al ple de l'Ajuntament.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seua autoritat o per infracció de les ordenances municipals.

Per a més informació Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament d'Oliva.

 • Projecte Oliva

  Yolanda Pastor Bolo

  Participació ciutadana

  • Impulsar la formació d'associacions.
  • Redacció i negociació de la Carta de Participació Ciutadana.
  • Participar en el desenvolupament de les associacions com a representant de l'administració.
  • Coordinar les associacions de veïns amb l'ajuntament.
  • Impulsar un pacte cívic. Coordinar el Servei d'Atenció al Ciutadà.
  • Coordinar les activitats públiques o festives, de les delegacions de caràcter social i de participació ciutadana.
  • Planificació i coordinació dels centres de participació ciutadana i del Centre Polivalent.
  • Dirigir i gestionar l'ús del parc de l'Hort de la Bosca.

  Gent gran

  • Organització dels actes del Dia de la Gent Gran i d’altres que se celebren.
  • Coordinar les associacions de jubilats.
  • Coordinar la Llar de Jubilats i Pensionistes
  • Promoure programes per a millorar la qualitat de vida de la gent gran.
  • Promoure accions de jubilació activa.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació