Accés a la informació

Dilluns, 8 novembre 2021

Alcaldia

Yolanda Balaguer va ser nomenada alcaldessa d’Oliva en el plenari del dia 17 de setembre de 2021, amb els vots dels regidors de Compromís i PSPV, després que l’anterior alcalde, David González, renunciara per a ocupar un càrrec al govern valencià. Va nàixer a Oliva el 1968, i va viure fins als 18 anys al carrer Alcalde Francisco Llorca. En l'actualitat viu al barri Raval Gerreria, és casada i mare de 2 filles.

Va estudiar al col·legi El Rebollet, i a l'IES Gabriel Ciscar. L'any 1992 es va graduar com a tècnica especialista en Relacions Públiques, per l’Acadèmia Pax de València. En acabar els estudis a València, es va desplaçar a Londres (Anglaterra), on va treballar i estudiar per perfeccionar l'anglés i especialitzar-se en Viatges i Turisme a l’Hackney Community College de Londres fins al 1995.

Al llarg dels seus estudis va tindre diverses ocupacions. Una vegada es va especialitzar en Turisme, es va dedicar professionalment al sector turístic i va treballar en diverses multinacionals a Londres, València, Sydney i Madrid. Del 2000 al 2003 va estar empleada per l'Ajuntament d'Oxford (Anglaterra) a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. El 2003 va tornar a Oliva, i des del 2004 al 2008 va treballar com a administrativa a l'Ajuntament d'Oliva en diversos departaments, destacant el de Comerç, des del qual es va haver d’encarregar de muntar la Fira del Motor de l’any 2008.

Des del 2008 al 2018 va treballar d’administrativa comercial bilingüe en una empresa d’energies renovables, regentada per empresaris anglesos. El 2019 se li va oferir formar part de la llista electoral de Compromís per Oliva, i des de juliol de 2019 ha estat regidora de l'Ajuntament d'Oliva, i ha ocupat les delegacions de Comerç, Mercats i Consum i de Benestar Social.

És una gran aficionada del patinatge artístic; forma part del Club Patinem Oliva des de 2017, i ha sigut membre de la junta fins a maig del 2019, quan va formar part de la llista de Compromís per Oliva. Membre de l’Associació de veïns del Raval Gerreria, junta de la qual formava part fins a la mateixa data. Membre familiar d’ASMISAF (Associació de Minusvàlids de la Safor) des de 1983. Li agrada la lectura, el cine i la música, passejar per la mar, la muntanya i la marjal, si li queda temps.

Yolanda es devota d'Oliva, però és conscient de les seues mancances i potencialitats, per això es compromet a treballar de valent, sumant esforços i unint voluntats amb els seus veïns per millorar la ciutat conjuntament.

Delegacions i competències

L'alcaldessa és la cap de la policia i del personal de l'administració. L'alcaldessa és la presidenta de la corporació i li correspon exercir d'una banda les competències establertes per la legislació bàsica de l'Estat en matèria de règim local per la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat de Règim Local de la Comunitat Valenciana i pels reglaments que la desenvolupen, i d'altra banda, aquelles que la legislació de l'Estat o de la Comunitat Autònoma assigna al municipi i no s'atribueixen a cap altre òrgan municipal. Dins del seu equip de govern, ostenta les competències de Comerç, Mercats i Consum i de Seguretat Ciutadana.

Entre les funcions pròpies d’Alcaldia, destaquen:

 •     Dirigir el govern i l'administració municipal.
 •     Representar l'ajuntament.
 •     Convocar i presidir les sessions del Ple de l'Ajuntament, de la Junta de Govern Local i de qualssevol altres òrgans col·legiats municipals.
 •     Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
 •     Dictar bans.
 •     Autoritzar, disposar despeses i reconéixer obligacions dintre dels límits de la seua competència, així com ordenar pagaments i rendició de comptes.
 •     Presidir la comandància superior de tot el personal de la Corporació.
 •     Exercir la comandància de la policia local, així com el nomenament i sanció dels funcionaris que utilitzen armes.
 •     Executar accions judicials i administratives en cas d'urgència.
 •     Adoptar personalment, i sota la seua responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortunis públics, o greu risc d'aquests, les mesures necessàries i adequades, donant compte immediat al ple de l'Ajuntament.
 •     Sancionar les faltes de desobediència a la seua autoritat o per infracció de les ordenances municipals.

Per a més informació Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament d'Oliva.

Retribucions

L'alcaldessa té una retribució de 33.110,00 euros bruts per any, segons l'acord adoptat pel Ple de data 25 de juliol de 2019. La retribució neta és de 25.383,12 euros per any.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació