Accés a la informació

Dijous, 6 agost 2020

Anàlisi d’aigües

En 2017 el Departament de Sanejament de l’Ajuntament d’Oliva contracta amb l’empresa IPROMA un Pla de Vigilància Ambiental de l’Emissari Submarí de la Depuradora d’Aigües Residuals d’Oliva de conformitat amb l’Ordre de 13 de juliol de 1993, per la qual s’aproven les instruccions per al projecte de conduccions de vessaments des de terra. Els treballs consisteixen en 9 anàlisis més simplificats i 3 complets, distribuïts a intervals regulars al llarg de tot l’any.

Es realitza el control i seguiment dels organismes presents en les mostres, així com de les poblacions bentòniques de la zona, en especial de les praderes de fanerògames marines Cimodocea nodosa.

S’inclou prospecció puntual mitjançant TV submarina georeferenciada (transsectes i inspeccions puntuals en una àrea d’1 Km² en l’entorn del punt de vessament per a l’avaluació preliminar de la localització i estat de conservació de fanerògames marines potencialment presents en la zona d’estudi.

Anàlisis de fitoplàncton marí.

Anàlisis infeuda en sediment (macroinvertebrats).

Per al control de sediments se seleccionen punts de mostreig en l’àrea d’influència de la conducció de desaigüe, on el sediment tendeix a acumular-se.

En cada prospecció es prenen cinc mostres de sediments per a la seua anàlisi, una en el punt de vessament i les altres quatre regularment separades.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació