Accés a la informació

Dimecres, 12 gener 2022

Benestar social, Esports i festes

 • Compromís per Oliva

  Yolanda Navarro Vizcaíno


  Benestar Social

  • Gestionar el Ple convivint, Pla d'Infraestructures Socials de la Generalitat Valenciana
  • Planificar i organitzar el voluntariat social.
  • Coordinar les actuacions derivades d'aquesta delegació amb altres departaments /Educació, Ocupació i Empresa, Joventut, Igualtat i Diversitat de Gènere)
  • Planificar i organitzar l'equip d'Atenció Primària.
  • Aconseguir ajudes econòmiques i materials de les administracions provincial, autonòmica i estatal.
  • Planificar, organitzar i atorgar prestacions socials.
  • Establir un fons Econòmic i Social en col·laboració amb entitats privades.
  • Congeniar amb entitats públiques i privades en matèria de Serveis Socials.
  • Coordinar els centres socials.
  • Promoure la integració social, educativa i laboral de les persones amb diversitat funcional.
  • Impulsar convenis amb els col·lectius de persones amb diversitat funcional.
  • Accions encaminades a l’eliminació de barreres arquitectòniques i de comunicació.
  • Vetllar per la protecció dels menors.
  • Crear els recursos necessaris per a l’atenció dels malalts mentals.
  • Prevenció de conductes adictives en col·laboració amb altres recursos (UPCCA, Sanitat, UCA)
  • Accions d'informació del recursos socials de l’ajuntament i Generalitat Valenciana. 
  • Planificar i gestionar recursos socials per a majors i persones en situació de dependència (teleassistència, menjar a casa, ajuda a domicili...)
  • Gestionar l'equip específic d'intervenció amb infància i adolescència (EEIIA).
  • Impulsar accions i programes encaminades a la conciliació de la vida laboral i familiar.
  • Coordinar els convenis de col·laboració Creu Roja-Ajuntament en matèria de Benestar Social.
  • Subscriure, en representació de l'ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Esports

  • Representar l’administració local en aquells organismes que es creen per a la gestió de l’esport.
  • Supervisar el funcionament dels òrgans gestors que es creen.
  • Promoure accions davant dels organismes autonòmics, la diputació i l’estat per aconseguir recursos.
  • Supervisar les instal·lacions esportives.
  • Proposar les millores d’infraestructura que requereixen les instal·lacions esportives.
  • Supervisar i dirigir els Serveis Esportius Municipals.
  • Coordinar amb l’Assemblea Local d’Entitats Esportives d’Oliva (ALEEO)
  • Proposar subvencions i convenis a les Associacions esportives.
  • Fomentar i coordinar l’esport escolar, escoles esportives i esport de natura.
  • Fomentar l’associacionisme esportiu.
  • Potenciar els esports autòctons.
  • Subscriure en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovat amb anterioritat pels òrgans competents.


  Festes

  • Proposar i planificar les activitats festives pròpies de l’ajuntament, i de les associacions festives.
  • Potenciar les festes locals.
  • Proposar els dies de festa local.
  • Representar la corporació local davant les juntes de festes.
  • Organitzar esdeveniments festius singulars.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació