Accés a la informació

Dimecres, 5 agost 2020

Comissions

A les comissions informatives se’ls atribueixen les competències decisòries i de control, a més de les pròpiament informatives.

Correspon al ple de l’ajuntament, mitjançant el corresponent acord, determinar el nombre de les comissions informatives que desitge tindre dintre de l’organització municipal, la seua denominació i establir la seua composició.

Tots els grups polítics municipals tindran representació en cadascuna de les comissions municipals informatives que es creen així com en la de comptes.

La susdita representació recaurà sols en un regidor de cada grup municipal i s’aplicarà, en cas de votacions, el vot ponderat equivalent, per tant, al nombre de regidores i regidors membres del grup polític a què pertanga.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació