Accés a la informació

Dimecres, 5 agost 2020

Compromís per Oliva

 • Compromís per Oliva

  Yolanda Balaguer Pericàs


  Comerç, Mercats i Consum

  • Promoure plans i programes per potenciar el comerç
  • Vigilar i informar sobre el compliment de la normativa en matèria d’activitats comercials.
  • Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions en matèries de competències de Comerç i Mercats.
  • Desenvolupar el Pla d’Actuació Comercial.
  • Coordinació amb les associacions de comerciants.
  • Promoure nous aparcaments en zones comercials, en col·laboració amb la Delegació de Gestió Urbanística i/o de Planejament.
  • Organitzar i coordinar la Fira del Motor i altres Fires Comercials.
  • Proposar la modificació de les ordenances de mercats i venda ambulant.
  • Formular propostes sobre conservació, millora i modificació de les instal·lacions del Mercat
  • Controlar els Serveis d’ORA.
  • AFIC
  • Supervisió del funcionament dels Serveis d’Informació i defensa dels consumidors i Usuaris
  • Planificació de campanyes d’informació al consumidor.
  • Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions en matèries de competències de Consum.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
 • Compromís per Oliva

  Josep Escrivà Savall


  Recursos Humans

  • Proposta de Plantilla i Relació de Llocs de Treball.
  • Proposta i gestió de Plans de Reordenació dels Recursos Humans.
  • Negociació col·lectiva amb els representants legals del personal.
  • Llicències i permisos del personal.
  • Reconeixement de serveis prestats.
  • Resolució de situacions administratives i jubilacions.
  • Règim disciplinari.
  • Control horari.
  • Prevenció de Riscos Laborals i Salut Laboral del personal.
  • Proposta de l’Oferta Pública d’Ocupació.
  • Selecció i provisió de llocs de treball.
  • Promoure accions i plans de formació per al personal laboral i funcionari.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Participació Ciutadana

  • Impulsar la formació d’associacions.
  • Redacció i negociació de la Carta de Participació Ciutadana o qualsevol altre reglament de Participació Ciutadana.
  • Participar en el desenvolupament de les associacions com a representant de l’administració.
  • Coordinar les associacions de veïns amb l’ajuntament.
  • Impulsar un pacte cívic.
  • Coordinar el Servei d’Atenció al Ciutadà.
  • Coordinar les activitats públiques o festives, de les delegacions de caràcter social i de participació ciutadana.
  • Planificació i coordinació dels centres de participació ciutadana i del Centre Polivalent.
  • Dirigir i gestionar l’ús del parc de l’Hort de la Bosca.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Memòria Democràtica

  • Seguir desenvolupant el projecte "Els camins de la memòria" (afegint entrevistes, fotografies,  testimonis...).
  • Continuar amb els cicles anuals "Fem memòria", obrint-los a aportacions i testimonis locals (vivències del front, de la vida en la ciutat durant el conflicte bèl·lic, de la repressió...).
  • Continuar amb la tasca de retrobar familiars de víctimes, ajudant-los en la seua recerca d'informació i en la posada en contacte de persones amb interessos comuns en aquesta matèria.
  • Facilitar a les víctimes i els seus familiars, la recerca i l'esclariment dels fets de violència o persecució que van patir.
  • Col·laborar amb la Generalitat en tasques com ara la identificació de familiars, recollida de mostres d'ADN, etc.).
  • Identificació i adequada restitució de les víctimes mortals a què fa referència la Llei 52/2007 de memòria històrica i la LLEI 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per la convivència de la Comunitat Valenciana.
  • Inventariar, i posar a l'abast dels investigadors/les investigadores, la documentació local existent de l'època de la II República, Guerra civil i immediata postguerra (dades repressió franquista).
  • Impulsar i coordinar l'establiment de criteris de localització, senyalització i conservació in situ de llocs emblemàtics de la Guerra Civil, la repressió franquista, la lluita antifranquista i la transició democràtica.
  • Potenciar les activitats de les entitats memorialistes d’Oliva o que l’àmbit d’actuació tinga relació amb el municipi.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Comunicació, Informació a la ciutadania i Modernització de l’administració

  • Col·laboració i assessorament en les estratègies de comunicació de la Corporació.
  • Disseny i planificació de campanyes informatives institucionals generals, sense perjudici de les específiques de cadascuna de les delegacions.
  • Difusió d’informació corporativa i institucional a través de la web municipal i xarxes socials.
  • Coordinació i participació en l’elaboració de suports o materials informatius i/o per a campanyes: díptics, butlletins, cartells, etc.
  • Notes i dossiers de premsa i posterior difusió als mitjans de comunicació, que siguen confeccionades per cadascuna de les delegacions.
  • Suport i assessorament a les entitats en material de difusió.
  • Desenvolupar els Plans de Comunicació i imatge atenent a les estratègies i directrius aprovades.
  • Planificació i elaboració del Butlletí d’Informació Municipal i d’altres mitjans d’informació municipal.
  • Relació amb els mitjans de comunicació.
  • Avançar en la implantació de les tecnologies de la informació i les comunicacions a l’Ajuntament d’Oliva.
  • Millorar i adequar les infraestructures i els processos telemàtics dels serveis públics.
  • Fomentar, en coordinació amb la delegació de Participació Ciutadana, la interactuació dels ciutadans amb els serveis públics, a través de les noves tecnologies.
  • Implantació de la xarxa sense fils municipal: WiFi
  • Implantació de la signatura electrònica en les relacions de l’Ajuntament d’Oliva amb els ciutadans.
  • Implantació de solucions telemàtiques per tramitar procediments administratius de manera remota, com el registre virtual, tramitació de llicències urbanístiques, padró, descàrrega de rebuts, gestió d’autoliquidacions, consulta de situacions tributàries, etc.
  • Dirigir, gestionar i coordinar els serveis informàtics.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

 • Compromís per Oliva

  Yolanda Navarro Vizcaíno


  Benestar Social

  • Gestionar el Ple convivint, Pla d'Infraestructures Socials de la Generalitat Valenciana
  • Planificar i organitzar el voluntariat social.
  • Coordinar les actuacions derivades d'aquesta delegació amb altres departaments /Educació, Ocupació i Empresa, Joventut, Igualtat i Diversitat de Gènere)
  • Planificar i organitzar l'equip d'Atenció Primària.
  • Aconseguir ajudes econòmiques i materials de les administracions provincial, autonòmica i estatal.
  • Planificar, organitzar i atorgar prestacions socials.
  • Establir un fons Econòmic i Social en col·laboració amb entitats privades.
  • Congeniar amb entitats públiques i privades en matèria de Serveis Socials.
  • Coordinar els centres socials.
  • Promoure la integració social, educativa i laboral de les persones amb diversitat funcional.
  • Impulsar convenis amb els col·lectius de persones amb diversitat funcional.
  • Accions encaminades a l’eliminació de barreres arquitectòniques i de comunicació.
  • Vetllar per la protecció dels menors.
  • Crear els recursos necessaris per a l’atenció dels malalts mentals.
  • Prevenció de conductes adictives en col·laboració amb altres recursos (UPCCA, Sanitat, UCA)
  • Accions d'informació del recursos socials de l’ajuntament i Generalitat Valenciana. 
  • Planificar i gestionar recursos socials per a majors i persones en situació de dependència (teleassistència, menjar a casa, ajuda a domicili...)
  • Gestionar l'equip específic d'intervenció amb infància i adolescència (EEIIA).
  • Impulsar accions i programes encaminades a la conciliació de la vida laboral i familiar.
  • Coordinar els convenis de col·laboració Creu Roja-Ajuntament en matèria de Benestar Social.
  • Subscriure, en representació de l'ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Esports

  • Representar l’administració local en aquells organismes que es creen per a la gestió de l’esport.
  • Supervisar el funcionament dels òrgans gestors que es creen.
  • Promoure accions davant dels organismes autonòmics, la diputació i l’estat per aconseguir recursos.
  • Supervisar les instal·lacions esportives.
  • Proposar les millores d’infraestructura que requereixen les instal·lacions esportives.
  • Supervisar i dirigir els Serveis Esportius Municipals.
  • Coordinar amb l’Assemblea Local d’Entitats Esportives d’Oliva (ALEEO)
  • Proposar subvencions i convenis a les Associacions esportives.
  • Fomentar i coordinar l’esport escolar, escoles esportives i esport de natura.
  • Fomentar l’associacionisme esportiu.
  • Potenciar els esports autòctons.
  • Subscriure en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovat amb anterioritat pels òrgans competents.


  Festes

  • Proposar i planificar les activitats festives pròpies de l’ajuntament, i de les associacions festives.
  • Potenciar les festes locals.
  • Proposar els dies de festa local.
  • Representar la corporació local davant les juntes de festes.
  • Organitzar esdeveniments festius singulars.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
 • Compromís per Oliva

  Ioana Sintimbrean


  Gestió i Disciplina Urbanística, Habitatge i Mobilitat

  • Direcció política de la Gestió i la Disciplina Urbanística segons allò establert en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, amb les modificacions posterior en vigor. Més concretament en el Llibre II: Gestió Urbanística, i en el Llibre III: Disciplina Urbanística.
  • Gestió del programa ARRU i ARRUR.
  • Impulsar el Pla Estratègic de l’Habitatge d’Oliva, així com les accions que se’n deriven.
  • Dirigir tots els aspectes vinculats a la circulació i mobilitat de persones, circulació de vehicles i mercaderies dins del terme municipal.
  • S’inclouen aspectes tals com el transport públic, la distribució de mercaderies, la circulació de vehicles, la gestió de l’aparcament, la gestió de l’ús de la bicicleta, la seguretat viària, la senyalització, l’accessibilitat, la supressió de barreres arquitectòniques i el tractament dels desplaçaments a peu i illes de vianants, entre d’altres.
  • Impuls i gestió del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS), així com la realització dels estudis de projectes i planejament de la mobilitat i de la seguretat viària.
 • Compromís per Oliva

  Julio Llorca Esteve


  Cultura, Música i Biblioteques

  • Gestionar la utilització de la Casa Maians, Teatre Olímpia i altres edificis d’ús cultural.
  • Estudi de necessitats en matèria d’infraestructures culturals.
  • Coordinar, promoure, planificar i organitzar el funcionament del Consell Local de Cultura.
  • Programar tot tipus d’activitats artístiques i culturals.
  • Coordinar les activitats musicals i les bandes de música.
  • Coordinar les escoles de música.
  • Proposar la denominació de carrers i places.
  • Proposar protocols, honors i distincions.
  • Exercir la coordinació amb el Comité d’Agermanament de Sisteron, i altres posibles agermanaments.
  • Planificar i potenciar els serveis de publicacions municipals.
  • Organitzar i dirigir l’Arxiu Municipal.
  • Promoure les relacions interadministratives en matèria de cultura.
  • Gestió d’espais culturals.
  • Planificar, organitzar i coordinar les Biblioteques, sales de lectura i hemeroteca.
  • Planificació i creació de noves biblioteques.
  • Promoure les relacions interadministratives en matèria de biblioteques.
  • Subscriure en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Museus i Patrimoni Artístic

  • Planificar, organitzar i coordinar els diferents museus de la localitat.
  • Promoure les relacions interadministratives en matèria de museus.
  • Planificació del Servei d’arqueologia.
  • Promoure accions encaminades a la recuperació del patrimoni històric i artístic.
  • Promoure les relacions interadministratives en les matèries de patrimoni històric i artístic.
  • Subscriure en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
 • Compromís per Oliva

  Miguel Doménech Cardona


  Obres, serveis i serveis públics

  • Organitzar la distribució i el treball de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis.
  • Rebre les demandes de servei de les altres delegacions.
  • Controlar i dirigir el funcionament del magatzem de subministraments.
  • Coordinar el funcionament dels serveis d’ús públic: Recollida de fems, neteja viària, enllumenat públic.
  • Establir plans de manteniment, rehabilitació, millora o reparació de les instal·lacions, utillatge infraestructura urbana i rural de domini públic.
  • Proposar la compra, reparació i retirada de vehicles i maquinària obsoleta.
  • Planificar la necessitats de repostos, combustibles i materials auxiliars.
  • Recollida de fem: supervisar la instal·lació, manteniment i buidatge de contenidors i papereres instal·lades en la via pública, així com el control i el seguiment de la concessionària.
  • Control i supervisió de la neteja viària i seguiment del contracte
  • Inspeccionar la xarxa d’enllumenat.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Agricultura

  • Promoure plans i programes per potenciar l’agricultura.
  • Presidir el Consell Local Agrari.
  • Propostes i informes sobre planificació d’Infraestructures agràries.
  • Gestió del magatzem d’usos agrícoles.
  • Relacions interadministratives en matèria d’agricultura.
  • Subscriure en representació de l’Ajuntament els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació