Accés a la informació

Dimecres, 5 agost 2020

Equip de Govern

Alcaldessa

 • Projecte Oliva

  Yolanda Pastor Bolo

  Participació ciutadana

  • Impulsar la formació d'associacions.
  • Redacció i negociació de la Carta de Participació Ciutadana.
  • Participar en el desenvolupament de les associacions com a representant de l'administració.
  • Coordinar les associacions de veïns amb l'ajuntament.
  • Impulsar un pacte cívic. Coordinar el Servei d'Atenció al Ciutadà.
  • Coordinar les activitats públiques o festives, de les delegacions de caràcter social i de participació ciutadana.
  • Planificació i coordinació dels centres de participació ciutadana i del Centre Polivalent.
  • Dirigir i gestionar l'ús del parc de l'Hort de la Bosca.

  Gent gran

  • Organització dels actes del Dia de la Gent Gran i d’altres que se celebren.
  • Coordinar les associacions de jubilats.
  • Coordinar la Llar de Jubilats i Pensionistes
  • Promoure programes per a millorar la qualitat de vida de la gent gran.
  • Promoure accions de jubilació activa.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Regidors/es

 • Projecte Oliva

  Joan Mascarell Alemany

  Recursos Humans

  • Proposta de Plantilla i Relació de Llocs de Treball.
  • Proposta i gestió de Plans de Reordenació dels Recursos Humans.
  • Negociació col·lectiva amb els representants legals del personal.
  • Llicències i permisos del personal.
  • Reconeixement de serveis prestats.
  • Resolució de situacions administratives i jubilacions.
  • Règim disciplinari.
  • Control horari.
  • Prevenció de Riscos Laborals i Salut Laboral del personal.
  • Proposta de l’Oferta Pública d’Ocupació.
  • Selecció i provisió de llocs de treball.
  • Promoure accions i plans de formació per al personal laboral i funcionari.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

  Modernització de l’administració

  • Avançar en la implantació de les tecnologies de la informació i les comunicacions a l’Ajuntament d’Oliva.
  • Millorar i adequar les infraestructures i els processos telemàtics dels serveis públics.
  • Fomentar, en coordinació amb la delegació de Participació Ciutadana, la interactuació dels ciutadans amb els serveis públics, a través de les noves tecnologies.
  • Implantació de la xarxa sense fils municipal: WiFi
  • Implantació de la signatura electrònica en les relacions de l’Ajuntament d’Oliva amb els ciutadans.
  • Implantació de solucions telemàtiques per tramitar procediments administratius de manera remota, com el registre virtual, tramitació de llicències urbanístiques, padró, descàrrega de rebuts, gestió d’autoliquidacions, consulta de situacions tributàries, etc.
  • Dirigir, gestionar i coordinar els serveis informàtics.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

  Ocupació i Empresa

  • Llicències i permisos del personal.
  • Reconeixement de serveis.
  • Situacions administratives i jubilacions.
  • Règim disciplinari.
  • Selecció i provisió de llocs de treball.
  • Negociació col·lectiva.
  • Promoure accions de formació per a la inserció laboral de la població aturada.
  • Organitzar estadístiques de treball, posant-les en relació amb les necessitats d’ocupació de les empreses.
  • Formació de Tallers d’Ocupació i altres instruments de foment de l’ocupació.
  • Dirigir i gestionar cursos de formació.
  • Dirigir i gestionar els convenis entre el SERVEF i les corporacions locals en temes d’ocupació.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

  Esports

  • Representar l’administració local en aquells organismes que es creen per a la gestió de l’esport.
  • Supervisar el funcionament dels òrgans gestors que es creen.
  • Promoure accions davant dels organismes autonòmics, la diputació i l’estat per aconseguir recursos.
  • Supervisar les instal·lacions esportives.
  • Proposar les millores d’infraestructura que requereixen les instal·lacions esportives.
  • Supervisar i dirigir els Serveis Esportius Municipals.
  • Coordinar amb l’Assemblea Local d’Entitats Esportives d’Oliva (ALEEO)
  • Proposar subvencions i convenis a les Associacions esportives.
  • Fomentar i coordinar l’esport escolar, escoles esportives i esport de natura.
  • Fomentar l’associacionisme esportiu.
  • Potenciar els esports autòctons.
  • Subscriure en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovat amb anterioritat pels òrgans competents.
 • UCIN

  Salvador Llopis Ibiza

  Turisme i Platges

  • Plans i programes per a potenciar el turisme.
  • Supervisar les Oficines Municipals de Turisme i altres òrgans i entitats creades amb la finalitat de potenciar el turisme.
  • Proposar accions encaminades al desenvolupament del Pla Estratègic de Turisme.
  • Precedir la permanent del Consell Local de Turisme i de qualsevol òrgan municipal de Turisme, en absència de l'Alcaldia.
  • Proposar noves infraestructures en matèria de turisme.
  • Canalitzar les relacions amb entitats públiques i privades de naturalesa turística.
  • Promoure les festes d'interés turístic en col·laboració amb les delegacions esportives, joventut i festes.
  • Fer el seguiment i control dels certificats de qualitat i banderes blaves, amb les seues normes.
  • Actuacions de millora d'espais naturals en platges: cordó dunar, en col·laboració amb la delegació de Medi Ambient.
  • Subscriure en representació de l'ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
  • Proposar noves infraestructures en matèria de platges.
  • Promoure el Pla d'instal·lacions temporals i serveis de platja i zones turístiques en col·laboració amb altres àrees municipals.
  • Fer el seguiment i control dels certificats de qualitat i les seues normes.
  • Actuacions de millora d'espais naturals en platges: cordó dunar, en col·laboració amb la delegació de Medi Ambient.
  • Subscriure en representació de l'Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat dels òrgans competent.
 • Projecte Oliva

  Joan Mata Cots

  Planejament, Disciplina, Gestió urbanística, Habitage i mobilitat

  • Dirigir la revisió del PGOU.
  • Proposta de modificació de les normes urbanístiques.
  • Rebre i coordinar les demandes d’informes que genere la delegació de medi ambient en matèria d’estudi, disseny i projectes de futur.
  • Promoure l'aprovació de Plans Parcials, així com de la resta d'instruments de planejament urbanístic.
  • Promoure les actuacions urbanístiques.
  • Proposta de convenis urbanístics.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
  • Gestió urbanística.
  • Habitatge i mobilitat

  Patrimoni i Contractació

  • Patrimoni i Inventari de Béns.
  • Adquisició i alineació de béns.
  • Alteració de la qualificació jurídica de béns.
  • Formes d’utilització de béns de domini públic.
  • Cessió de béns.
  • La coordinació, seguiment i impuls de les propostes d’inici de contractació remeses per les diferents àrees al Servei de Contractació.
  • L’aprovació dels contractes d’obres, serveis i subministraments, gestió de serveis públics, contractes administratius especials i contractes privats si el seu import no supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas la quantia de sis milions d’euros
  • L'adjudicació de concessions sobre els béns i adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial si el seu valor no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, si el seu valor no supera el percentatge ni la quantia indicada.
  • L’aprovació dels contractes menors de tota índole conforme a l’establert a les Bases d’Execució del Pressupost.
  • L’aprovació dels Projectes d’obres i de serveis quan siga competent l’Alcaldia per a la seua contractació o concessió i estiguen previstos al pressupost.
  • Designació de la direcció facultativa de l’obra i nomenament del responsable dels contractes.
  • L’aprovació dels Plans de Seguretat i Salut.
  • L’aprovació de les revisions de preus, devolucions de fiances i qualssevol actes d’execució del contracte administratiu que no corresponguen per disposició legal al Ple de la Corporació.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
 • Projecte Oliva

  Mario Vidal Parra

  Hisenda

  • Gestió pressupostària
  • Comptes municipals.
  • Hisenda i gestió tributària.​

  Educació

  • Promoure i planificar l’EPA
  • Col·laborar amb l’administració educativa en la creació, construcció i manteniment dels centres docents públics.
  • Vigilar el compliment de l’escolarització obligatòria, en coordinació amb la delegació de benestar Social.
  • Planificar, organitzar i controlar les diferents ofertes educatives.
  • Canalitzar les demandes del sector educatiu, tant pel que fa a recursos materials com d’infraestructura.
  • Proposar la creació de noves infraestructures educatives.
  • Gestionar el transport escolar
  • Supervisar el bon funcionament de les escoletes infantils municipals.
  • Supervisar i coordinar l’activitat del Gabinet Psicopedagògic municipal als col·legis públics
  • Ostentar la representació de l’alcaldia en el Consell Escolar Municipal i a la Comissió Municipal d’escolarització.
  • Promoure beques i ajudes a l’estudi.
  • Direcció i gestió del parc d’educació viària.
  • Coordinació del manteniment i la neteja dels centres escolars
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.​
 • Projecte Oliva

  Maria Bertomeu Mena

  Comunicació i Informació a la ciutadania

  • Col·laboració i assessorament en les estratègies de comunicació de la Corporació.
  • Disseny i planificació de campanyes informatives institucionals generals, sense perjudici de les específiques de cadascuna de les delegacions.
  • Difusió d’informació corporativa i institucional a través de la web municipal i xarxes socials.
  • Coordinació i participació en l’elaboració de suports o materials informatius i/o per a campanyes: díptics, butlletins, cartells, etc.
  • Notes i dossiers de premsa i posterior difusió als mitjans de comunicació, que siguen confeccionades per cadascuna de les delegacions.
  • Suport i assessorament a les entitats en material de difusió.
  • Desenvolupar els Plans de Comunicació i imatge atenent a les estratègies i directrius aprovades.
  • Planificació i elaboració del Butlletí d’Informació Municipal i d’altres mitjans d’informació municipal.
  • Relació amb els mitjans de comunicació.

  Benestar Animal

  • Creació d'un protocol i campanya d´actuació davant l´abandonament I el maltracte d'animals domèstics.
  • Control de colònies felines.
  • Creació d'espais d'oci i activitats animals per a una adequada convivència entre aquests i les persones.
  • Creació de campanyes de conscienciació i de reforç en la recollida dels excrements per al manteniment dels espais i vies públiques.
  • Inspecció i revisió de la situació domèstica dels animals per a garantir unes condicions òptimes.
  • Gestió de la protectora municipal.
  • Establiment de convenis de col.laboració amb associacions i col.lectius que lluïten pel benestar animal.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

  Igualtat i Diversitat

  • Promoure la participació de la dona mitjançant informació i formació als àmbits social, cultural i polític.
  • Promoure programes globals d’integració de la dona en tots els àmbits de la societat.
  • Coordinació amb les associacions de dones existents.
  • Organització dels actes del Dia de la Dona.
  • Atenció i assessorament, i proposar mesures preventives contra les víctimes de violència de gènere.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

  Medi ambient i Cicle integral de l'aigua

  • Coordinar i desenvolupar l’Agenda Local 21.
  • Coordinació del voluntariat ecològic.
  • Propostes per a la zones protegides.
  • Representar la Corporació en la Junta del Parc Natural de la Marjal.
  • Promoure accions encaminades a adquirir hàbits i costums a favor del Medi Ambient i el desenvolupament sostenible.
  • Planificar accions encaminades a la conservació i millora dels ecosistemes locals, tant urbans com rurals.
  • Organitzar accions encaminades a modificar el medi degradat.
  • Exercir el control ambiental per al compliment de la legislació vigent en matèria mediambiental.
  • Proposar les mesures adequades per al tractament, recuperació, reciclatge, aprofitament o transformació de residus.
  • Propostes sobre qualificació de nous parcs naturals municipals.
  • Gestionar l’abastiment d’aigua a jardins i dependències municipals, fonts públiques, boques de rec, bombers, etc.
  • Inspeccionar les obres municipals de construcció, conservació i reparació de la xarxa de clavegueram.
  • Controlar l’abastiment i distribució de l’aigua potable, en coordinació amb el departament d’Urbanisme.
  • Controlar les aigües residuals, el seu tractament i abocament a la mar: estacions de bombeig, estacions depuradores i emissari submarí.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
 • Projecte Oliva

  Álvaro Sánchez Ibiza

  Parcs i jardins

  • Organitzar el treball de la Brigada de Jardineria.
  • Gestionar Parcs i Jardins, així com les necessitats materials dels mateixos.
  • Elevar propostes i informes sobre planificació de zones verdes, parcs i jardins.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

  Festes

  • Proposar i planificar les activitats festives pròpies de l’ajuntament, i de les associacions festives.
  • Potenciar les festes locals.
  • Proposar els dies de festa local.
  • Representar la corporació local davant les juntes de festes.
  • Organitzar esdeveniments festius singulars.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

  Obres, serveis i serveis públics

  • Organitzar la distribució i el treball de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis.
  • Rebre les demandes de servei de les altres delegacions.
  • Controlar i dirigir el funcionament del magatzem de subministraments.
  • Coordinar el funcionament dels serveis d’ús públic: Recollida de fems, neteja viària, enllumenat públic.
  • Establir plans de manteniment, rehabilitació, millora o reparació de les instal·lacions, utillatge infraestructura urbana i rural de domini públic.
  • Proposar la compra, reparació i retirada de vehicles i maquinària obsoleta.
  • Planificar la necessitats de repostos, combustibles i materials auxiliars.
  • Recollida de fem: supervisar la instal·lació, manteniment i buidatge de contenidors i papereres instal·lades en la via pública, així com el control i el seguiment de la concessionària.
  • Control i supervisió de la neteja viària i seguiment del contracte
  • Inspeccionar la xarxa d’enllumenat.
  • Gestionar i dirigir l'Ecoparc.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
 • Projecte Oliva

  Enrique Parra Mañó

  Agricultura i Polígons

  • Promoure plans i programes per potenciar l’agricultura.
  • Presidir el Consell Local Agrari.
  • Propostes i informes sobre planificació d’Infraestructures agràries.
  • Gestió del magatzem d’usos agrícoles.
  • Relacions interadministratives en matèria d’agricultura.
  • Subscriure en representació de l’Ajuntament els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents
  • Polígons
 • Projecte Oliva

  Teresa Tur Pastor

  Comerç, Mercats i Consum

  • Promoure plans i programes per potenciar el comerç
  • Vigilar i informar sobre el compliment de la normativa en matèria d’activitats comercials.
  • Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions en matèries de competències de Comerç i Mercats.
  • Desenvolupar el Pla d’Actuació Comercial.
  • Coordinació amb les associacions de comerciants.
  • Promoure nous aparcaments en zones comercials, en col·laboració amb la Delegació de Gestió Urbanística i/o de Planejament.
  • Organitzar i coordinar la Fira del Motor i altres Fires Comercials.
  • Proposar la modificació de les ordenances de mercats i venda ambulant.
  • Formular propostes sobre conservació, millora i modificació de les instal·lacions del Mercat
  • Controlar els Serveis d’ORA.
  • AFIC
  • Supervisió del funcionament dels Serveis d’Informació i defensa dels consumidors i Usuaris
  • Planificació de campanyes d’informació al consumidor.
  • Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions en matèries de competències de Consum.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

  Salut pública

  • Elaborar plans i programes encaminats a potenciar estils de vida saludables.
  • Proposta de nous serveis sanitaris a l’administració autonòmica.
  • Planificació de campanyes de vacunació humana i animal.
  • Planificació de campanyes d’eliminació de paràsits i rosegadors.
  • Vigilar la salubritat general de les aigües.
  • Organitzar sistemes de control en la potabilització de les aigües de consum humà.
  • Control dels indicadors de Salut Comunitària.
  • Control del servei de la Canera.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
 • Projecte Oliva

  Ramona Pérez Cots

  Memòria democràtica

  • Seguir desenvolupant el projecte "Els camins de la memòria" (afegint entrevistes, fotografies, testimonis...).
  • Continuar amb els cicles anuals "Fem memòria", obrint-los a aportacions i testimonis locals (vivències del front, de la vida en la ciutat durant el conflicte bèl·lic, de la repressió...).
  • Continuar amb la tasca de retrobar familiars de víctimes, ajudant-los en la seua recerca d'informació i en la posada en contacte de persones amb interessos comuns en aquesta matèria.
  • Facilitar a les víctimes i els seus familiars, la recerca i l'esclariment dels fets de violència o persecució que van patir.
  • Col·laborar amb la Generalitat en tasques com ara la identificació de familiars, recollida de mostres d'ADN, etc.).
  • Identificació i adequada restitució de les víctimes mortals a què fa referència la llei Llei 52/2007 de memòria històrica i la LLEI 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per la convivència de la Comunitat Valenciana.
  • Inventariar, i posar a l'abast dels investigadors/les investigadores, la documentació local existent de l'època de la II República, Guerra civil i immediata postguerra (dades repressió franquista).
  • Impulsar i coordinar l'establiment de criteris de localització, senyalització i conservació in situ de llocs emblemàtics de la Guerra Civil, la repressió franquista, la lluita antifranquista i la transició democràtica.
  • Potenciar les activitats de les entitats memorialistes d’Oliva o que l’àmbit d’actuació tinga relació amb el municipi.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.​

  Cultura, Música i Biblioteques

  • Gestionar la utilització de la Casa Maians, Teatre Olímpia i altres edificis d’ús cultural.
  • Estudi de necessitats en matèria d’infraestructures culturals.
  • Coordinar, promoure, planificar i organitzar el funcionament del Consell Local de Cultura.
  • Programar tot tipus d’activitats artístiques i culturals.
  • Coordinar les activitats musicals i les bandes de música.
  • Coordinar les escoles de música.
  • Proposar la denominació de carrers i places.
  • Proposar protocols, honors i distincions.
  • Exercir la coordinació amb el Comité d’Agermanament de Sisteron, i altres posibles agermanaments.
  • Planificar i potenciar els serveis de publicacions municipals.
  • Organitzar i dirigir l’Arxiu Municipal.
  • Promoure les relacions interadministratives en matèria de cultura.
  • Gestió d’espais culturals.
  • Planificar, organitzar i coordinar les Biblioteques, sales de lectura i hemeroteca.
  • Planificació i creació de noves biblioteques.
  • Promoure les relacions interadministratives en matèria de biblioteques.
  • Subscriure en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

  Museus i Patrimoni arquitectònic i artístic

  • Planificar, organitzar i coordinar els diferents museus de la localitat.
  • Promoure les relacions interadministratives en matèria de museus.
  • Planificació del Servei d’arqueologia.
  • Promoure accions encaminades a la recuperació del patrimoni històric i artístic.
  • Promoure les relacions interadministratives en les matèries de patrimoni històric i artístic.
  • Catàleg de béns i espais protegits.
  • Subscriure en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
 • Projecte Oliva

  Ana Mascarell Alemany

  Benestar Social

  • Proposar les ajudes en l’àmbit competencial que li corresponga, amb els recursos disponibles.
  • Planificar i organitzar el voluntariat social
  • Coordinar les actuacions derivades d’aquesta delegació amb el gabinet Psicopedagògic
  • Planificar, organitzar i controlar als treballadors socials.
  • Aconseguir ajudes econòmiques i materials de les administracions provincial, autonòmica i estatal.
  • Planificar, organitzar i atorgar beques socials.
  • Establir un fons Econòmic i Social en col·laboració amb entitats privades
  • Conveniar amb entitats públiques i privades en matèria de Serveis Socials.
  • Coordinar els centres socials.
  • Promoure la integració social, educativa i laboral de les persones amb diversitat funcional.
  • Impulsar convenis amb els col·lectius persones amb diversitat funcional.
  • Accions encaminades a l’eliminació de barreres arquitectòniques i de comunicació.
  • Vetlar per la protecció dels menors.
  • Crear els recursos necessaris per a l’atenció dels malalts mentals.
  • Prevenció, rehabilitació i reinserció dels toxicòmans.
  • Accions d'informació dels recursos socials de l’ajuntament.
  • Planificar i gestionar la teleassistència.
  • Planificar els serveis d’ajuda a la família: SEAFI.
  • Accions encaminades a la conciliació de la vida laboral i familiar.
  • Coordinar els convenis de col·laboració Creu Roja-Ajuntament en matèria de Benestar SocialSubscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.​

  Joventut

  • Gestionar l’Oficina d’Informació Juvenil.
  • Gestionar el Casal Jove
  • Proposar millores d’infraestructura juvenil
  • Foment de l’associacionisme juvenil.
  • Desenvolupar el Pla Integral de Joventut.
  • Promoció del Consell Local de Joventut.
  • Elaborar programes d’oci alternatiu per als joves.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

   

 • UCIN

  Rosa Pous Marí

  Arxius

  • Organitzar i dirigir l’Arxiu Municipal.

  Cementeri

  • Coordinar el funcionament i el manteniment del servei públic del Cementeri Municipal.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació