Accés a la informació

Dilluns, 3 agost 2020

Junta de govern local

Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern Local es requerirà la presència de l’alcaldia i almenys d’una tercera part dels membres de la Junta de Govern Local.

Les sessions de la Junta de Govern Local podran ser ordinàries, extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent.

Les sessions ordinàries seran convocades per l’alcaldia per a l’estudi dels assumptes regulars que afecten el govern de l’Ajuntament d’Oliva. Es formalitzaran amb una periodicitat quinzenal, sense perjuí de què puga acordar a l’efecte la mateixa Junta de Govern referent al seu règim de sessions en acord específic.

Les sessions extraordinàries seran convocades per l’alcaldia quan ho estime necessari per a l’estudi d’assumptes d’especial rellevància o complexitat.

Les sessions extraordinàries de caràcter urgent es constituiran sense convocatòria prèvia quan així ho decidisca l’alcaldia i sempre que es complisquen els requisits previstos en l’apartat primer.

Les sessions de la Junta de Govern Local se subscriuran en l’edifici municipal en què tinga la seu l’alcaldia, llevat que aquesta decidisca la seua celebració en un altre edifici municipal, per motius justificats.

Les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de Govern Local seran convocades per l’alcaldia amb almenys vint-i-quatre hores d’antelació.

Les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de Govern Local podran convocar-se a través de mitjans telemàtics o dispositius mòbils que permeten acreditar la recepció pels seus destinataris, segons resulte dels termes de l’ordenança reguladora de l’administració electrònica municipal.

Les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de Govern Local seran anunciades, immediatament després de la seua convocatòria, en el tauler d’anuncis municipal i podrà disposar-se també la seua publicació en l’espai web oficial de l’Ajuntament d’Oliva, on es donarà informació suficient de l’orde del dia i dels assumptes que es tracten.

Correspon a l’alcaldia la fixació de l’orde del dia de les sessions de la Junta de Govern Local.

L’orde del dia serà remés a tots els membres de la Junta de Govern Local en el moment de la convocatòria.

A l’efecte de fixar l’orde del dia, el secretari general elevarà a l’alcaldia la relació d’expedients inclosos relatius a matèries que s’hagen de sotmetre a debat en la Junta de Govern Local.

Per raons d’urgència, l’alcaldessa/alcalde podrà sotmetre a la Junta de Govern Local els assumptes no inclosos en l’orde del dia.

Les sessions de la Junta de Govern Local no seran públiques en cap cas. No obstant això, les actes de la Junta de Govern Local es remetran a tots els seus membres i a cada grup polític municipal, en aquest últim cas sempre i quan no tinguen representativitat en la Junta de Govern.

Els que assistisquen a les sessions de la Junta de Govern Local estan obligats a guardar secret sobre les opinions i deliberacions emeses en el transcurs de les reunions.

L’alcaldessa/alcalde-president/a dirigirà, segons el seu prudent criteri, els debats i deliberacions de la Junta de Govern Local.

Les decisions que adopte la Junta de Govern Local en l’exercici de competències delegades per l’alcaldia o pel Ple de l’Ajuntament, prendran la forma d’acords i tindran la publicitat exigida per la legislació de règim local.

Qui son

Presidenta: Sra. Yolanda Pastor Bolo

Secretari: Sr. César Antonio Narbón Clavero

Membres amb dret a vot:

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació