Accés a la informació

Dilluns, 3 agost 2020

Normativa en tramitació

Al document adjunt podreu trobar la proposta d’ordenança d’activitats econòmiques adaptada a la Llei 6/2014 de 25 de juliol de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats.

Ordenança municipal de l’hort urbà de la Finca Municipal del camí del Collado

D’acord amb el que preveu l’article 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, se sotmet a consulta prèvia, per a recollir les aportacions de persones o entitats, pel termini de 20 dies hàbils, durant els quals es podran presentar aportacions de la forma que s’indica: a) Al registre general de l’ajuntament b) Al correu electrònic olama@oliva.es Si s’opta per l’enviament a través del correu electrònic, el dit correu haurà de contindre el nom i cognoms o raó social o denominació de l’entitat que representa.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació