Accés a la informació

Dimecres, 12 gener 2022

Obres, Serveis i Serveis Públics, Agricultura

 • Compromís per Oliva

  Miguel Doménech Cardona

  Obres, serveis i serveis públics

  • Organitzar la distribució i el treball de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis.
  • Rebre les demandes de servei de les altres delegacions.
  • Controlar i dirigir el funcionament del magatzem de subministraments.
  • Coordinar el funcionament dels serveis d’ús públic: Recollida de fems, neteja viària, enllumenat públic.
  • Establir plans de manteniment, rehabilitació, millora o reparació de les instal·lacions, utillatge infraestructura urbana i rural de domini públic.
  • Proposar la compra, reparació i retirada de vehicles i maquinària obsoleta.
  • Planificar la necessitats de repostos, combustibles i materials auxiliars.
  • Recollida de fem: supervisar la instal·lació, manteniment i buidatge de contenidors i papereres instal·lades en la via pública, així com el control i el seguiment de la concessionària.
  • Control i supervisió de la neteja viària i seguiment del contracte
  • Inspeccionar la xarxa d’enllumenat.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

  Agricultura

  • Promoure plans i programes per potenciar l’agricultura.
  • Presidir el Consell Local Agrari.
  • Propostes i informes sobre planificació d’Infraestructures agràries.
  • Gestió del magatzem d’usos agrícoles.
  • Relacions interadministratives en matèria d’agricultura.
  • Subscriure en representació de l’Ajuntament els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents

   

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació