Accés a la informació

Dimecres, 12 gener 2022

Participació ciutadana, Memòria Democràtica, Comunicació, Informació a la ciutadania i Modernització de l'administració

 • Compromís per Oliva

  Josep Escrivà Savall


  Recursos Humans

  • Proposta de Plantilla i Relació de Llocs de Treball.
  • Proposta i gestió de Plans de Reordenació dels Recursos Humans.
  • Negociació col·lectiva amb els representants legals del personal.
  • Llicències i permisos del personal.
  • Reconeixement de serveis prestats.
  • Resolució de situacions administratives i jubilacions.
  • Règim disciplinari.
  • Control horari.
  • Prevenció de Riscos Laborals i Salut Laboral del personal.
  • Proposta de l’Oferta Pública d’Ocupació.
  • Selecció i provisió de llocs de treball.
  • Promoure accions i plans de formació per al personal laboral i funcionari.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Participació Ciutadana

  • Impulsar la formació d’associacions.
  • Redacció i negociació de la Carta de Participació Ciutadana o qualsevol altre reglament de Participació Ciutadana.
  • Participar en el desenvolupament de les associacions com a representant de l’administració.
  • Coordinar les associacions de veïns amb l’ajuntament.
  • Impulsar un pacte cívic.
  • Coordinar el Servei d’Atenció al Ciutadà.
  • Coordinar les activitats públiques o festives, de les delegacions de caràcter social i de participació ciutadana.
  • Planificació i coordinació dels centres de participació ciutadana i del Centre Polivalent.
  • Dirigir i gestionar l’ús del parc de l’Hort de la Bosca.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Memòria Democràtica

  • Seguir desenvolupant el projecte "Els camins de la memòria" (afegint entrevistes, fotografies,  testimonis...).
  • Continuar amb els cicles anuals "Fem memòria", obrint-los a aportacions i testimonis locals (vivències del front, de la vida en la ciutat durant el conflicte bèl·lic, de la repressió...).
  • Continuar amb la tasca de retrobar familiars de víctimes, ajudant-los en la seua recerca d'informació i en la posada en contacte de persones amb interessos comuns en aquesta matèria.
  • Facilitar a les víctimes i els seus familiars, la recerca i l'esclariment dels fets de violència o persecució que van patir.
  • Col·laborar amb la Generalitat en tasques com ara la identificació de familiars, recollida de mostres d'ADN, etc.).
  • Identificació i adequada restitució de les víctimes mortals a què fa referència la Llei 52/2007 de memòria històrica i la LLEI 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per la convivència de la Comunitat Valenciana.
  • Inventariar, i posar a l'abast dels investigadors/les investigadores, la documentació local existent de l'època de la II República, Guerra civil i immediata postguerra (dades repressió franquista).
  • Impulsar i coordinar l'establiment de criteris de localització, senyalització i conservació in situ de llocs emblemàtics de la Guerra Civil, la repressió franquista, la lluita antifranquista i la transició democràtica.
  • Potenciar les activitats de les entitats memorialistes d’Oliva o que l’àmbit d’actuació tinga relació amb el municipi.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Comunicació, Informació a la ciutadania i Modernització de l’administració

  • Col·laboració i assessorament en les estratègies de comunicació de la Corporació.
  • Disseny i planificació de campanyes informatives institucionals generals, sense perjudici de les específiques de cadascuna de les delegacions.
  • Difusió d’informació corporativa i institucional a través de la web municipal i xarxes socials.
  • Coordinació i participació en l’elaboració de suports o materials informatius i/o per a campanyes: díptics, butlletins, cartells, etc.
  • Notes i dossiers de premsa i posterior difusió als mitjans de comunicació, que siguen confeccionades per cadascuna de les delegacions.
  • Suport i assessorament a les entitats en material de difusió.
  • Desenvolupar els Plans de Comunicació i imatge atenent a les estratègies i directrius aprovades.
  • Planificació i elaboració del Butlletí d’Informació Municipal i d’altres mitjans d’informació municipal.
  • Relació amb els mitjans de comunicació.
  • Avançar en la implantació de les tecnologies de la informació i les comunicacions a l’Ajuntament d’Oliva.
  • Millorar i adequar les infraestructures i els processos telemàtics dels serveis públics.
  • Fomentar, en coordinació amb la delegació de Participació Ciutadana, la interactuació dels ciutadans amb els serveis públics, a través de les noves tecnologies.
  • Implantació de la xarxa sense fils municipal: WiFi
  • Implantació de la signatura electrònica en les relacions de l’Ajuntament d’Oliva amb els ciutadans.
  • Implantació de solucions telemàtiques per tramitar procediments administratius de manera remota, com el registre virtual, tramitació de llicències urbanístiques, padró, descàrrega de rebuts, gestió d’autoliquidacions, consulta de situacions tributàries, etc.
  • Dirigir, gestionar i coordinar els serveis informàtics.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació