Accés a la informació

Dijous, 27 gener 2022

Ple municipal

Les administracions locals han de servir amb objectivitat els interessos generals dels ciutadans i han d’actuar d’acord amb els principis d’eficàcia, descentralització, desconcentració i coordinació, sotmesos de ple a la llei i al dret. Li correspon al tribunal d’exercir el control de legalitat de les disposicions i els actes de les entitats locals.

L’Ajuntament és la institució més pròxima al ciutadà i ha de ser gestionada amb diligència per l’alcalde i regidors delegats. Per al seu bon funcionament, l’administració local incorpora els següents òrgans de govern: l’alcalde, els tinents d’alcalde, el Ple Municipal, la Junta de Portaveus, la Junta Govern Local i les comissions informatives.

Els regidors són triats pels veïns per mitjà de sufragi universal, directe i secret en el curs de les eleccions municipals que per llei electoral se celebren cada quatre anys. Els regidors així triats constitueixen el Ple de l’Ajuntament. L’alcalde és escollit en segona instància pels regidors dels diferents grups polítics amb representació municipal. Una vegada nomenat, elegeix els tinents d’alcalde que hi actuaran en la seua absència i constituiran la Comissió de Govern de l’Ajuntament. Tots els grups polítics, tant els que governen com els que estan en l’oposició, participen del Govern Municipal mitjançant el ple i les comissions informatives.

Funcionament i competències

El Ple Municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern de la ciutat. Integrat per la totalitat dels regidors (21) i presidit per l’alcalde, estableix les línies d’actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva. Funciona en plenari i en comissions i, a grans trets, li corresponen les següents atribucions:

  • Impulsar i controlar el funcionament dels altres òrgans de govern.
  • Relacionar, delegar i/o transferir competències o funcions a altres administracions.
  • Decidir sobre els trets característics i definidors del municipi com ara el terme municipal, l’escut, el segell i la bandera.
  • Aprovar i modificar el reglament orgànic i les ordenances.
  • Aprovar els plans i programes generals d’actuació municipal.
  • Aprovar plans i normatives urbanístiques.
  • Aprovar els pressupostos i comptes de la corporació municipal i la gran contractació.

El Ple es formalitzarà en sessió ordinària el darrer dijous de cada mes excepte el mes d’agost que en què no n’hi haurà.

Més informació

Videoacta

Des del 29-4-2021 el ple municipal passa a transmetre's mitjançant sistema digital de VideoActa. VideoActa™ és un sistema de gestió d'actes municipals que permet l'elaboració de les actes dels plens municipals ràpidament. Es basa en la integració de vídeo i documents electrònics signats digitalment mitjançant DNI electrònic. El sistema combina l'enregistrament en vídeo dels plens municipals amb el document electrònic que conté l'ordre del dia del ple, tot signat electrònicament amb el certificat digital o el DNI electrònic del Secretari de l'Ajuntament d'Oliva per a donar fe legal de l'acte. Al conjunt format per tots dos elements vídeo i document l'hem batejat com VideoActa™.

Plens 2022 (Videoacta)

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació