Accés a la informació

Dimarts, 11 agost 2020

Política de Privacitat

L'AJUNTAMENT D’OLIVA està especialment sensibilitzat amb la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis de l'el seu lloc web, per la qual cosa vela el compliment de tots els principis establits en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, Reglament General de Protecció de Dades. La present Política de Privacitat té com a objecte informar-lo sobre el tractament de dades de caràcter personal que l'AJUNTAMENT D’OLIVA efectua en aquest lloc web i la seua seu electrònica.

L'AJUNTAMENT D’OLIVA només recollirà les dades de caràcter personal que resulten estrictament necessaris per a identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel seu titular. Les dades no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aqueixos fins. Les dades de caràcter personal que es recullen pel AJUNTAMENT D’OLIVA seran adequats, pertinents, no excessius en relació a la seua finalitat i seran actualitzats sempre que siga necessari. El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la seua recollida sobre els extrems generals regulats en aquesta política conforme als següents aspectes:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

L'AJUNTAMENT D’OLIVA és Responsable del tractament de les seues dades. Adreça: Plaça de L’Ajuntament, 1 - 46780 Oliva (València). E-mail: info@oliva.es Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Plaça de L’Ajuntament 1, 46780 Oliva - dpd@oliva.org

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades que ens facilite, així com qualssevol altres generats durant el desenvolupament de la relació amb les persones usuàries, poden ser tractats per a diferents finalitats en funció dels serveis municipals que siguen objecte de prestació, en tot cas seran utilitzats per a mantindre una comunicació amb l'interessat, donar compliment a la seua sol·licitud i/o tramitar el procediment de què es tracte, en el seu cas. Les finalitats específiques s'indicaran en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives).

TERMINI DE CONSERVACIÓ

En general, les dades personals que se'ns facilite els conservarem per a mantindre un historial d'atenció i gestionar els nostres serveis de manera eficient, mentre no sol·licite la seua supressió. Fins i tot sol·licitada la supressió, les dades es mantindran bloquejats durant el temps necessari i limitant el seu tractament únicament si és 

necessari per a complir amb obligacions legals o contractuals, durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per part nostra, o per a l'exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb l'interessat. A vegades les dades podran serconsiderats posteriorment amb finalitats d'arxiu d'interés públic, d'investigació científica i històrica o amb finalitats estadístics. El termini de conservació de les dades dependrà de l'especificat per a cada tractament de dades personals.

LEGITIMACIÓ

La base jurídica que legitima el tractament de les seues dades de caràcter personal pot variar en funció de la mena de procediment o sol·licitud. A tall d'exemple quan estiga relacionada amb les funcions de l'Ajuntament es basarà en l'exercici de les funcions pròpies de l'administració pública; quan realitze una sol·licitud o se subscriga a algun servei oferit per l'Ajuntament, el tractament de les seues dades es basarà en el seu consentiment; quan el tractament estiga relacionat amb el compliment d'una obligació legal la normativa aplicable serà la base de legitimació; quan existisca un contracte entre vosté i l'Ajuntament la base de legitimació serà la relació contractual existent, etc. Quan la legitimació vinga donada pel seu consentiment, aquest s'entendrà atorgat de manera inequívoca, considerant-se un acte afirmatiu i clar, que reflecteix una manifestació lliure, específica de la seua voluntat d'acceptar el tractament de dades personals.

DESTINATARIS

Les seues dades podran ser comunicats a altres entitats públiques o privades per al compliment de fins directament relacionats amb funcions legítimes de cedent i cessionari quan existisca una obligació legal de realitzar tals comunicacions de dades. També podran ser cedits a altres entitats o organitzacions de caràcter públic o privat amb les quals arribem a acords per a desenvolupar projectes socials, culturals, esportius, de col·laboració, etc.

DRETS DELS USUARIS

Usted podrà exercir els drets d'Accés, Rectificació, Supressió (oblit), Limitació del tractament, Portabilitat i Oposició, formulant una sol·licitud per registre d'entrada de l'Ajuntament, a través de la Seu Electrònica d'aquest, així com en l'adreça de correu electrònic: Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Plaça de L’Ajuntament 1, 46780 Oliva - dpd@oliva.org Igualment podràs formular reclamacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades ( https://www.aepd.es/ ). Pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades per a qualsevol dubte que tinga en relació amb el tractament de les seues dades de caràcter personal en la següent adreça: Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Plaça de L’Ajuntament 1, 46780 Oliva - dpd@oliva.org

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació