Accés a la informació

Dimecres, 5 agost 2020

PSOE

 • PSOE

  Ana Morell Gómez


  Patrimoni i Contractació

  • Patrimoni i Inventari de Béns.
  • Adquisició i alineació de béns.
  • Alteració de la qualificació jurídica de béns.
  • Formes d’utilització de béns de domini públic.
  • Cessió de béns.
  • La coordinació, seguiment i impuls de les propostes d’inici de contractació remeses per les diferents àrees al Servei de Contractació.
  • L’aprovació dels contractes d’obres, serveis i subministraments, gestió de serveis públics, contractes administratius especials i contractes privats si el seu import no supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas la quantia de sis milions d’euros
  • L'adjudicació de concessions sobre els béns i adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial si el seu valor no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, si el seu valor no supera el percentatge ni la quantia indicada.
  • L’aprovació dels contractes menors de tota índole conforme a l’establert a les Bases d’Execució del Pressupost.
  • L’aprovació dels Projectes d’obres i de serveis quan siga competent l’Alcaldia per a la seua contractació o concessió i estiguen previstos al pressupost.
  • Designació de la direcció facultativa de l’obra i nomenament del responsable dels contractes.
  • L’aprovació dels Plans de Seguretat i Salut.
  • L’aprovació de les revisions de preus, devolucions de fiances i qualssevol actes d’execució del contracte administratiu que no corresponguen per disposició legal al Ple de la Corporació.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Gent Gran

  • Organització dels actes del Dia de la Gent Gran i d’altres que se celebren.
  • Coordinar les associacions de jubilats
  • Coordinar la Llar de Jubilats i Pensionistes
  • Promoure programes per a millorar la qualitat de vida de la gent gran
  • Promoure accions de jubilació activa
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Parcs i Jardins

  • Organitzar el treball de la Brigada de Jardineria.
  • Gestionar Parcs i Jardins, així com les necessitats materials dels mateixos
  • Elevar propostes i informes sobre planificació de zones verdes, parcs i jardins.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Educació

  • Gestió del Pla Edificant, Pla d’Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana
  • Promoure i planificar l’EPA
  • Col·laborar amb l’administració educativa en la creació, construcció i manteniment dels centres docents públics.
  • Vigilar el compliment de l’escolarització obligatòria, en coordinació amb la delegació de benestar Social.
  • Planificar, organitzar i controlar les diferents ofertes educatives.
  • Canalitzar les demandes del sector educatiu, tant pel que fa a recursos materials com d’infraestructura.
  • Proposar la creació de noves infraestructures educatives.
  • Gestionar el transport escolar
  • Supervisar el bon funcionament de les escoletes infantils municipals.
  • Supervisar i coordinar l’activitat del Gabinet Psicopedagògic municipal als col·legis públics
  • Ostentar la representació de l’alcaldia en el Consell Escolar Municipal i a la Comissió Municipal d’escolarització.
  • Promoure beques i ajudes a l’estudi.
  • Direcció i gestió del parc d’educació viària.
  • Coordinació del manteniment i la neteja dels centres escolars
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
 • PSOE

  Miguel Monzonís Sallemi


  Hisenda

  • Proposta del Pressupost Municipal.
  • Gestió pressupostària.
  • Comptes municipals.
  • Hisenda i gestió tributària.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Planejament Urbanístic

  • Dirigir la revisió del PGOU.
  • Proposta de modificació de les normes urbanístiques.
  • Rebre i coordinar les demandes d’informes que genere la delegació de medi ambient en matèria d’estudi, disseny i projectes de futur.
  • Promoure l'aprovació de Plans Parcials, així com de la resta d'instruments de planejament urbanístic.
  • Promoure les actuacions urbanístiques.
  • Proposta de convenis urbanístics.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Salut Pública

  • Elaborar plans i programes encaminats a potenciar estils de vida saludables.
  • Proposta de nous serveis sanitaris a l’administració autonòmica.
  • Planificació de campanyes de vacunació.
  • Planificació de campanyes d’eliminació de paràsits i rosegadors.
  • Vigilar la salubritat general de les aigües.
  • Organitzar sistemes de control en la potabilització de les aigües de consum humà.
  • Control dels indicadors de Salut Comunitària
  • Coordinar el funcionament i el manteniment del servei públic del Cementeri Municipal.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
 • PSOE

  Joaquin Calafat Rocher


  Turisme i Platges

  • Plans i programes per potenciar el turisme.
  • Supervisar les Oficines Municipals de Turisme, i altres òrgans i entitats creats amb la finalitat de potenciar el turisme.
  • Proposar accions encaminades al desenvolupament del Pla Estratègic de Turisme.
  • Presidir la permanent del Consell Local de Turisme i de qualsevol òrgan municipal de Turisme, en absència de l’alcaldia.
  • Proposar noves infraestructures en matèria de turisme.
  • Canalitzar les relacions amb entitats públiques i privades de naturalesa turística.
  • Promoure les festes d’interés turístic en col·laboració amb les delegacions d’esports, joventut i festes.
  • Fer el seguiment i control dels certificats de qualitat i banderes blaves, i les seues normes.
  • Actuacions de millora d’espais naturals en platges: cordó dunar, en col·laboració amb la delegació de Medi Ambient.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
  • Proposar noves infraestructures en matèria de platges.
  • Promoure el Pla d’Instal·lacions Temporals i serveis de platja i zones turístiques en col·laboració amb altres àrees municipals.
  • Fer seguiment i control dels certificats de qualitat i les seues normes.


  Ocupació i Empresa

  • Llicències i permisos del personal.
  • Reconeixement de serveis.
  • Situacions administratives i jubilacions.
  • Règim disciplinari.
  • Selecció i provisió de llocs de treball.
  • Negociació col·lectiva.
  • Promoure accions de formació per a la inserció laboral de la població aturada.
  • Organitzar estadístiques de treball, posant-les en relació amb les necessitats d’ocupació de les empreses.
  • Formació de Tallers d’Ocupació i altres instruments de foment de l’ocupació.
  • Dirigir i gestionar cursos de formació.
  • Dirigir i gestionar els convenis entre el SERVEF i les corporacions locals en temes d’ocupació.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
 • PSOE

  Mª Josep Llorens Llidó


  Medi ambient i Cicle integral de l’aigua

  • Coordinar i desenvolupar l’Agenda Local 21.
  • Coordinació del voluntariat ecològic.
  • Propostes per a les zones protegides.
  • Representar la Corporació en la Junta del Parc Natural de la Marjal
  • Promoure accions encaminades a adquirir hàbits i costums a favor del Medi Ambient i el desenvolupament sostenible.
  • Planificar accions encaminades a la conservació i millora dels ecosistemes locals, tant urbans com rurals.
  • Actuacions de millora d’espais naturals en platges: cordó dunar, en col·laboració amb la delegació de Turisme.
  • Organitzar accions encaminades a modificar el medi degradat.
  • Exercir el control ambiental per al compliment de la legislació vigent en matèria mediambiental.
  • Proposar les mesures adequades per al tractament, recuperació, reciclatge, aprofitament o transformació de residus.
  • Propostes sobre qualificació de nous parcs naturals municipals.
  • Gestionar l’abastiment d’aigua en jardins i dependències municipals, fonts públiques, boques de rec, bombers, etc.
  • Inspeccionar les obres municipals de construcció, conservació i reparació de la xarxa de clavegueram.
  • Controlar l’abastiment i distribució de l’aigua potable, en coordinació amb el departament d’Urbanisme.
  • Controlar les aigües residuals, el seu tractament i abocament a la mar: estacions de bombeig, estacions depuradores i emissari submarí.
  • Subscriure en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
  • Gestionar i dirigir l’Ecoparc.
 • PSOE

  Anna Mena Zamora


  Joventut

  • Gestionar l’Oficina d’Informació Juvenil.
  • Gestionar el Casal Jove.
  • Proposar millores d’infraestructura juvenil.
  • Foment de l’associacionisme juvenil.
  • Desenvolupar el Pla Integral de Joventut.
  • Promoció del Consell Local de Joventut.
  • Elaborar programes d’oci alternatiu per als joves.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Benestar Animal

  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

  • Control del servei de la Canera.


  Igualtat i Diversitat

  • Promoure la participació de la dona mitjançant informació i formació als àmbits social, cultural i polític.
  • Promoure programes globals d’integració de la dona en tots els àmbits de la societat.
  • Coordinació amb les associacions de dones existents.
  • Organització dels actes del Dia de la Dona.
  • Atenció i assessorament, i proposar mesures preventives contra les víctimes de violència de gènere.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació