Accés a la informació

Dimecres, 1 juny 2022

Què cal publicar?

Informació institucional i organitzativa de l'entitat (article 6.1): Funcions que desenvolupen, Normativa que els siga aplicable, Estructura organitzativa, Organigrama actualitzat que identifique als responsables dels diferents òrgans i el seu perfil i trajectòria professional.

Informació econòmica (article 8.1.c) com a mínim, han de proporcionar la següent informació sobre les subvencions i ajudes percebudes: (i) import de les subvencions i ajudes, (ii) objectiu o finalitat de tals subvencions i ajudes, (iii) identitat de les persones beneficiàries.

Encara que és discutible poder determinar-ho com a obligació; però pot ser convenient que a més d'aquesta informació directament referida a les subvencions i ajudes, es publiciten altres dades econòmiques en la seua pàgina web; com per exemple els comptes anuals i informe d'auditoria (art 8.1.i) i les retribucions i indemnitzacions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables de l'entitat privada (art 8.1.f).

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació