Accés a la informació

Dimecres, 5 agost 2020

Regidors/es delegats/des

 • Compromís per Oliva

  Yolanda Balaguer Pericàs


  Comerç, Mercats i Consum

  • Promoure plans i programes per potenciar el comerç
  • Vigilar i informar sobre el compliment de la normativa en matèria d’activitats comercials.
  • Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions en matèries de competències de Comerç i Mercats.
  • Desenvolupar el Pla d’Actuació Comercial.
  • Coordinació amb les associacions de comerciants.
  • Promoure nous aparcaments en zones comercials, en col·laboració amb la Delegació de Gestió Urbanística i/o de Planejament.
  • Organitzar i coordinar la Fira del Motor i altres Fires Comercials.
  • Proposar la modificació de les ordenances de mercats i venda ambulant.
  • Formular propostes sobre conservació, millora i modificació de les instal·lacions del Mercat
  • Controlar els Serveis d’ORA.
  • AFIC
  • Supervisió del funcionament dels Serveis d’Informació i defensa dels consumidors i Usuaris
  • Planificació de campanyes d’informació al consumidor.
  • Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions en matèries de competències de Consum.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
 • PSOE

  Ana Morell Gómez


  Patrimoni i Contractació

  • Patrimoni i Inventari de Béns.
  • Adquisició i alineació de béns.
  • Alteració de la qualificació jurídica de béns.
  • Formes d’utilització de béns de domini públic.
  • Cessió de béns.
  • La coordinació, seguiment i impuls de les propostes d’inici de contractació remeses per les diferents àrees al Servei de Contractació.
  • L’aprovació dels contractes d’obres, serveis i subministraments, gestió de serveis públics, contractes administratius especials i contractes privats si el seu import no supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas la quantia de sis milions d’euros
  • L'adjudicació de concessions sobre els béns i adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial si el seu valor no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, si el seu valor no supera el percentatge ni la quantia indicada.
  • L’aprovació dels contractes menors de tota índole conforme a l’establert a les Bases d’Execució del Pressupost.
  • L’aprovació dels Projectes d’obres i de serveis quan siga competent l’Alcaldia per a la seua contractació o concessió i estiguen previstos al pressupost.
  • Designació de la direcció facultativa de l’obra i nomenament del responsable dels contractes.
  • L’aprovació dels Plans de Seguretat i Salut.
  • L’aprovació de les revisions de preus, devolucions de fiances i qualssevol actes d’execució del contracte administratiu que no corresponguen per disposició legal al Ple de la Corporació.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Gent Gran

  • Organització dels actes del Dia de la Gent Gran i d’altres que se celebren.
  • Coordinar les associacions de jubilats
  • Coordinar la Llar de Jubilats i Pensionistes
  • Promoure programes per a millorar la qualitat de vida de la gent gran
  • Promoure accions de jubilació activa
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Parcs i Jardins

  • Organitzar el treball de la Brigada de Jardineria.
  • Gestionar Parcs i Jardins, així com les necessitats materials dels mateixos
  • Elevar propostes i informes sobre planificació de zones verdes, parcs i jardins.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Educació

  • Gestió del Pla Edificant, Pla d’Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana
  • Promoure i planificar l’EPA
  • Col·laborar amb l’administració educativa en la creació, construcció i manteniment dels centres docents públics.
  • Vigilar el compliment de l’escolarització obligatòria, en coordinació amb la delegació de benestar Social.
  • Planificar, organitzar i controlar les diferents ofertes educatives.
  • Canalitzar les demandes del sector educatiu, tant pel que fa a recursos materials com d’infraestructura.
  • Proposar la creació de noves infraestructures educatives.
  • Gestionar el transport escolar
  • Supervisar el bon funcionament de les escoletes infantils municipals.
  • Supervisar i coordinar l’activitat del Gabinet Psicopedagògic municipal als col·legis públics
  • Ostentar la representació de l’alcaldia en el Consell Escolar Municipal i a la Comissió Municipal d’escolarització.
  • Promoure beques i ajudes a l’estudi.
  • Direcció i gestió del parc d’educació viària.
  • Coordinació del manteniment i la neteja dels centres escolars
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
 • Compromís per Oliva

  Josep Escrivà Savall


  Recursos Humans

  • Proposta de Plantilla i Relació de Llocs de Treball.
  • Proposta i gestió de Plans de Reordenació dels Recursos Humans.
  • Negociació col·lectiva amb els representants legals del personal.
  • Llicències i permisos del personal.
  • Reconeixement de serveis prestats.
  • Resolució de situacions administratives i jubilacions.
  • Règim disciplinari.
  • Control horari.
  • Prevenció de Riscos Laborals i Salut Laboral del personal.
  • Proposta de l’Oferta Pública d’Ocupació.
  • Selecció i provisió de llocs de treball.
  • Promoure accions i plans de formació per al personal laboral i funcionari.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Participació Ciutadana

  • Impulsar la formació d’associacions.
  • Redacció i negociació de la Carta de Participació Ciutadana o qualsevol altre reglament de Participació Ciutadana.
  • Participar en el desenvolupament de les associacions com a representant de l’administració.
  • Coordinar les associacions de veïns amb l’ajuntament.
  • Impulsar un pacte cívic.
  • Coordinar el Servei d’Atenció al Ciutadà.
  • Coordinar les activitats públiques o festives, de les delegacions de caràcter social i de participació ciutadana.
  • Planificació i coordinació dels centres de participació ciutadana i del Centre Polivalent.
  • Dirigir i gestionar l’ús del parc de l’Hort de la Bosca.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Memòria Democràtica

  • Seguir desenvolupant el projecte "Els camins de la memòria" (afegint entrevistes, fotografies,  testimonis...).
  • Continuar amb els cicles anuals "Fem memòria", obrint-los a aportacions i testimonis locals (vivències del front, de la vida en la ciutat durant el conflicte bèl·lic, de la repressió...).
  • Continuar amb la tasca de retrobar familiars de víctimes, ajudant-los en la seua recerca d'informació i en la posada en contacte de persones amb interessos comuns en aquesta matèria.
  • Facilitar a les víctimes i els seus familiars, la recerca i l'esclariment dels fets de violència o persecució que van patir.
  • Col·laborar amb la Generalitat en tasques com ara la identificació de familiars, recollida de mostres d'ADN, etc.).
  • Identificació i adequada restitució de les víctimes mortals a què fa referència la Llei 52/2007 de memòria històrica i la LLEI 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per la convivència de la Comunitat Valenciana.
  • Inventariar, i posar a l'abast dels investigadors/les investigadores, la documentació local existent de l'època de la II República, Guerra civil i immediata postguerra (dades repressió franquista).
  • Impulsar i coordinar l'establiment de criteris de localització, senyalització i conservació in situ de llocs emblemàtics de la Guerra Civil, la repressió franquista, la lluita antifranquista i la transició democràtica.
  • Potenciar les activitats de les entitats memorialistes d’Oliva o que l’àmbit d’actuació tinga relació amb el municipi.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Comunicació, Informació a la ciutadania i Modernització de l’administració

  • Col·laboració i assessorament en les estratègies de comunicació de la Corporació.
  • Disseny i planificació de campanyes informatives institucionals generals, sense perjudici de les específiques de cadascuna de les delegacions.
  • Difusió d’informació corporativa i institucional a través de la web municipal i xarxes socials.
  • Coordinació i participació en l’elaboració de suports o materials informatius i/o per a campanyes: díptics, butlletins, cartells, etc.
  • Notes i dossiers de premsa i posterior difusió als mitjans de comunicació, que siguen confeccionades per cadascuna de les delegacions.
  • Suport i assessorament a les entitats en material de difusió.
  • Desenvolupar els Plans de Comunicació i imatge atenent a les estratègies i directrius aprovades.
  • Planificació i elaboració del Butlletí d’Informació Municipal i d’altres mitjans d’informació municipal.
  • Relació amb els mitjans de comunicació.
  • Avançar en la implantació de les tecnologies de la informació i les comunicacions a l’Ajuntament d’Oliva.
  • Millorar i adequar les infraestructures i els processos telemàtics dels serveis públics.
  • Fomentar, en coordinació amb la delegació de Participació Ciutadana, la interactuació dels ciutadans amb els serveis públics, a través de les noves tecnologies.
  • Implantació de la xarxa sense fils municipal: WiFi
  • Implantació de la signatura electrònica en les relacions de l’Ajuntament d’Oliva amb els ciutadans.
  • Implantació de solucions telemàtiques per tramitar procediments administratius de manera remota, com el registre virtual, tramitació de llicències urbanístiques, padró, descàrrega de rebuts, gestió d’autoliquidacions, consulta de situacions tributàries, etc.
  • Dirigir, gestionar i coordinar els serveis informàtics.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

 • PSOE

  Miguel Monzonís Sallemi


  Hisenda

  • Proposta del Pressupost Municipal.
  • Gestió pressupostària.
  • Comptes municipals.
  • Hisenda i gestió tributària.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Planejament Urbanístic

  • Dirigir la revisió del PGOU.
  • Proposta de modificació de les normes urbanístiques.
  • Rebre i coordinar les demandes d’informes que genere la delegació de medi ambient en matèria d’estudi, disseny i projectes de futur.
  • Promoure l'aprovació de Plans Parcials, així com de la resta d'instruments de planejament urbanístic.
  • Promoure les actuacions urbanístiques.
  • Proposta de convenis urbanístics.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Salut Pública

  • Elaborar plans i programes encaminats a potenciar estils de vida saludables.
  • Proposta de nous serveis sanitaris a l’administració autonòmica.
  • Planificació de campanyes de vacunació.
  • Planificació de campanyes d’eliminació de paràsits i rosegadors.
  • Vigilar la salubritat general de les aigües.
  • Organitzar sistemes de control en la potabilització de les aigües de consum humà.
  • Control dels indicadors de Salut Comunitària
  • Coordinar el funcionament i el manteniment del servei públic del Cementeri Municipal.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
 • Compromís per Oliva

  Yolanda Navarro Vizcaíno


  Benestar Social

  • Gestionar el Ple convivint, Pla d'Infraestructures Socials de la Generalitat Valenciana
  • Planificar i organitzar el voluntariat social.
  • Coordinar les actuacions derivades d'aquesta delegació amb altres departaments /Educació, Ocupació i Empresa, Joventut, Igualtat i Diversitat de Gènere)
  • Planificar i organitzar l'equip d'Atenció Primària.
  • Aconseguir ajudes econòmiques i materials de les administracions provincial, autonòmica i estatal.
  • Planificar, organitzar i atorgar prestacions socials.
  • Establir un fons Econòmic i Social en col·laboració amb entitats privades.
  • Congeniar amb entitats públiques i privades en matèria de Serveis Socials.
  • Coordinar els centres socials.
  • Promoure la integració social, educativa i laboral de les persones amb diversitat funcional.
  • Impulsar convenis amb els col·lectius de persones amb diversitat funcional.
  • Accions encaminades a l’eliminació de barreres arquitectòniques i de comunicació.
  • Vetllar per la protecció dels menors.
  • Crear els recursos necessaris per a l’atenció dels malalts mentals.
  • Prevenció de conductes adictives en col·laboració amb altres recursos (UPCCA, Sanitat, UCA)
  • Accions d'informació del recursos socials de l’ajuntament i Generalitat Valenciana. 
  • Planificar i gestionar recursos socials per a majors i persones en situació de dependència (teleassistència, menjar a casa, ajuda a domicili...)
  • Gestionar l'equip específic d'intervenció amb infància i adolescència (EEIIA).
  • Impulsar accions i programes encaminades a la conciliació de la vida laboral i familiar.
  • Coordinar els convenis de col·laboració Creu Roja-Ajuntament en matèria de Benestar Social.
  • Subscriure, en representació de l'ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Esports

  • Representar l’administració local en aquells organismes que es creen per a la gestió de l’esport.
  • Supervisar el funcionament dels òrgans gestors que es creen.
  • Promoure accions davant dels organismes autonòmics, la diputació i l’estat per aconseguir recursos.
  • Supervisar les instal·lacions esportives.
  • Proposar les millores d’infraestructura que requereixen les instal·lacions esportives.
  • Supervisar i dirigir els Serveis Esportius Municipals.
  • Coordinar amb l’Assemblea Local d’Entitats Esportives d’Oliva (ALEEO)
  • Proposar subvencions i convenis a les Associacions esportives.
  • Fomentar i coordinar l’esport escolar, escoles esportives i esport de natura.
  • Fomentar l’associacionisme esportiu.
  • Potenciar els esports autòctons.
  • Subscriure en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovat amb anterioritat pels òrgans competents.


  Festes

  • Proposar i planificar les activitats festives pròpies de l’ajuntament, i de les associacions festives.
  • Potenciar les festes locals.
  • Proposar els dies de festa local.
  • Representar la corporació local davant les juntes de festes.
  • Organitzar esdeveniments festius singulars.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
 • Compromís per Oliva

  Julio Llorca Esteve


  Cultura, Música i Biblioteques

  • Gestionar la utilització de la Casa Maians, Teatre Olímpia i altres edificis d’ús cultural.
  • Estudi de necessitats en matèria d’infraestructures culturals.
  • Coordinar, promoure, planificar i organitzar el funcionament del Consell Local de Cultura.
  • Programar tot tipus d’activitats artístiques i culturals.
  • Coordinar les activitats musicals i les bandes de música.
  • Coordinar les escoles de música.
  • Proposar la denominació de carrers i places.
  • Proposar protocols, honors i distincions.
  • Exercir la coordinació amb el Comité d’Agermanament de Sisteron, i altres posibles agermanaments.
  • Planificar i potenciar els serveis de publicacions municipals.
  • Organitzar i dirigir l’Arxiu Municipal.
  • Promoure les relacions interadministratives en matèria de cultura.
  • Gestió d’espais culturals.
  • Planificar, organitzar i coordinar les Biblioteques, sales de lectura i hemeroteca.
  • Planificació i creació de noves biblioteques.
  • Promoure les relacions interadministratives en matèria de biblioteques.
  • Subscriure en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Museus i Patrimoni Artístic

  • Planificar, organitzar i coordinar els diferents museus de la localitat.
  • Promoure les relacions interadministratives en matèria de museus.
  • Planificació del Servei d’arqueologia.
  • Promoure accions encaminades a la recuperació del patrimoni històric i artístic.
  • Promoure les relacions interadministratives en les matèries de patrimoni històric i artístic.
  • Subscriure en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
 • Compromís per Oliva

  Miguel Doménech Cardona


  Obres, serveis i serveis públics

  • Organitzar la distribució i el treball de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis.
  • Rebre les demandes de servei de les altres delegacions.
  • Controlar i dirigir el funcionament del magatzem de subministraments.
  • Coordinar el funcionament dels serveis d’ús públic: Recollida de fems, neteja viària, enllumenat públic.
  • Establir plans de manteniment, rehabilitació, millora o reparació de les instal·lacions, utillatge infraestructura urbana i rural de domini públic.
  • Proposar la compra, reparació i retirada de vehicles i maquinària obsoleta.
  • Planificar la necessitats de repostos, combustibles i materials auxiliars.
  • Recollida de fem: supervisar la instal·lació, manteniment i buidatge de contenidors i papereres instal·lades en la via pública, així com el control i el seguiment de la concessionària.
  • Control i supervisió de la neteja viària i seguiment del contracte
  • Inspeccionar la xarxa d’enllumenat.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Agricultura

  • Promoure plans i programes per potenciar l’agricultura.
  • Presidir el Consell Local Agrari.
  • Propostes i informes sobre planificació d’Infraestructures agràries.
  • Gestió del magatzem d’usos agrícoles.
  • Relacions interadministratives en matèria d’agricultura.
  • Subscriure en representació de l’Ajuntament els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents
 • PSOE

  Joaquin Calafat Rocher


  Turisme i Platges

  • Plans i programes per potenciar el turisme.
  • Supervisar les Oficines Municipals de Turisme, i altres òrgans i entitats creats amb la finalitat de potenciar el turisme.
  • Proposar accions encaminades al desenvolupament del Pla Estratègic de Turisme.
  • Presidir la permanent del Consell Local de Turisme i de qualsevol òrgan municipal de Turisme, en absència de l’alcaldia.
  • Proposar noves infraestructures en matèria de turisme.
  • Canalitzar les relacions amb entitats públiques i privades de naturalesa turística.
  • Promoure les festes d’interés turístic en col·laboració amb les delegacions d’esports, joventut i festes.
  • Fer el seguiment i control dels certificats de qualitat i banderes blaves, i les seues normes.
  • Actuacions de millora d’espais naturals en platges: cordó dunar, en col·laboració amb la delegació de Medi Ambient.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
  • Proposar noves infraestructures en matèria de platges.
  • Promoure el Pla d’Instal·lacions Temporals i serveis de platja i zones turístiques en col·laboració amb altres àrees municipals.
  • Fer seguiment i control dels certificats de qualitat i les seues normes.


  Ocupació i Empresa

  • Llicències i permisos del personal.
  • Reconeixement de serveis.
  • Situacions administratives i jubilacions.
  • Règim disciplinari.
  • Selecció i provisió de llocs de treball.
  • Negociació col·lectiva.
  • Promoure accions de formació per a la inserció laboral de la població aturada.
  • Organitzar estadístiques de treball, posant-les en relació amb les necessitats d’ocupació de les empreses.
  • Formació de Tallers d’Ocupació i altres instruments de foment de l’ocupació.
  • Dirigir i gestionar cursos de formació.
  • Dirigir i gestionar els convenis entre el SERVEF i les corporacions locals en temes d’ocupació.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
 • PSOE

  Anna Mena Zamora


  Joventut

  • Gestionar l’Oficina d’Informació Juvenil.
  • Gestionar el Casal Jove.
  • Proposar millores d’infraestructura juvenil.
  • Foment de l’associacionisme juvenil.
  • Desenvolupar el Pla Integral de Joventut.
  • Promoció del Consell Local de Joventut.
  • Elaborar programes d’oci alternatiu per als joves.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Benestar Animal

  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

  • Control del servei de la Canera.


  Igualtat i Diversitat

  • Promoure la participació de la dona mitjançant informació i formació als àmbits social, cultural i polític.
  • Promoure programes globals d’integració de la dona en tots els àmbits de la societat.
  • Coordinació amb les associacions de dones existents.
  • Organització dels actes del Dia de la Dona.
  • Atenció i assessorament, i proposar mesures preventives contra les víctimes de violència de gènere.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
 • PSOE

  Mª Josep Llorens Llidó


  Medi ambient i Cicle integral de l’aigua

  • Coordinar i desenvolupar l’Agenda Local 21.
  • Coordinació del voluntariat ecològic.
  • Propostes per a les zones protegides.
  • Representar la Corporació en la Junta del Parc Natural de la Marjal
  • Promoure accions encaminades a adquirir hàbits i costums a favor del Medi Ambient i el desenvolupament sostenible.
  • Planificar accions encaminades a la conservació i millora dels ecosistemes locals, tant urbans com rurals.
  • Actuacions de millora d’espais naturals en platges: cordó dunar, en col·laboració amb la delegació de Turisme.
  • Organitzar accions encaminades a modificar el medi degradat.
  • Exercir el control ambiental per al compliment de la legislació vigent en matèria mediambiental.
  • Proposar les mesures adequades per al tractament, recuperació, reciclatge, aprofitament o transformació de residus.
  • Propostes sobre qualificació de nous parcs naturals municipals.
  • Gestionar l’abastiment d’aigua en jardins i dependències municipals, fonts públiques, boques de rec, bombers, etc.
  • Inspeccionar les obres municipals de construcció, conservació i reparació de la xarxa de clavegueram.
  • Controlar l’abastiment i distribució de l’aigua potable, en coordinació amb el departament d’Urbanisme.
  • Controlar les aigües residuals, el seu tractament i abocament a la mar: estacions de bombeig, estacions depuradores i emissari submarí.
  • Subscriure en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
  • Gestionar i dirigir l’Ecoparc.
 • Compromís per Oliva

  Ioana Sintimbrean


  Gestió i Disciplina Urbanística, Habitatge i Mobilitat

  • Direcció política de la Gestió i la Disciplina Urbanística segons allò establert en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, amb les modificacions posterior en vigor. Més concretament en el Llibre II: Gestió Urbanística, i en el Llibre III: Disciplina Urbanística.
  • Gestió del programa ARRU i ARRUR.
  • Impulsar el Pla Estratègic de l’Habitatge d’Oliva, així com les accions que se’n deriven.
  • Dirigir tots els aspectes vinculats a la circulació i mobilitat de persones, circulació de vehicles i mercaderies dins del terme municipal.
  • S’inclouen aspectes tals com el transport públic, la distribució de mercaderies, la circulació de vehicles, la gestió de l’aparcament, la gestió de l’ús de la bicicleta, la seguretat viària, la senyalització, l’accessibilitat, la supressió de barreres arquitectòniques i el tractament dels desplaçaments a peu i illes de vianants, entre d’altres.
  • Impuls i gestió del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS), així com la realització dels estudis de projectes i planejament de la mobilitat i de la seguretat viària.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació