Acceso a la información

Miércoles, 1 junio 2022

I per què les entitats sense ànim de lucre han d'informar de manera transparent i amb qualitat?

La transparència i la qualitat han de ser característiques fonamentals de la informació que produeixen les administracions públiques i les ENL. Les ENL, per la seua naturalesa jurídica i per coherència amb la seua missió i els seus valors, estan compromeses amb el conjunt de la societat i, més específicament, amb els col·lectius als quals es dirigeix la seua activitat o dels quals reben capitals econòmics o humans. Per tant, la transparència és un valor que ha de consolidar-se com un vertebrador del funcionament de les entitats.

Les obligacions legals no han de ser contemplades com una dificultat, sinó que han de ser un estímul que contribuïsca a orientar les bones pràctiques i a encaminar cap a una cultura de la transparència. Avançar cap a una cultura de la transparència i un nou model associatiu vol dir treballar per a la transformació social i ací és on les associacions es converteixen en elements clau.

El teixit associatiu és el motor necessari per a la transformació social. Des de les associacions es construeix la societat, es genera el sentiment de pertinença i es fomenta la solidaritat i el compromís.

Les associacions són escoles de democràcia i de diàleg, generadores d'idees i de projectes. En definitiva, el treball de les associacions és una manera de veure el món; és la manera d'unir les mans per a transformar la societat.

Aconseguint una cultura de transparència afavorim la construcció d'un nou model associatiu, basat en els següents eixos:

  • Representació, fortalesa i autonomia. Teixir xarxes entre entitats per a ser més representatives, més autònomes i independents, també quant al finançament. La base social i l'autonomia financera apoderen i donen capacitat crítica i una major responsabilitat amb la construcció del futur de la nostra societat.
  • Equilibri en les 4 funcions del moviment associatiu. Funció social, funció econòmica, funció pedagògica i funció de millora del nostre entorn.
  • Principi de subsidiarietat i apoderament de la ciutadania. Els assumptes han de ser resolts per la instància més pròxima a la fi del problema i, en moltes ocasions, les associacions són les entitats que estan més a prop. Des de les administracions públiques cal donar espai, capacitats, recursos i suport perquè les associacions puguen complir amb aquesta tasca.
  • Transparència i compliment de la legalitat. Les entitats han de fer un pas avant i obrir portes i finestres. Hauran de publicar els comptes, les despeses, les subvencions percebudes, etc. Avançar cap a un nou model associatiu és una qüestió legal i ètica per a generar més confiança, legitimitat i coherència, però sobretot és necessària per a tindre l'autoritat moral que corresponga per a poder exigir el mateix als altres. El moviment associatiu ha de ser punt de referència en la reconstrucció dels valors de la societat valenciana.

En aquest context, la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la informació pública i bon Govern, la llei 2/2015 de la Generalitat valenciana, de transparència, bon Govern i Participació ciutadana de la comunitat valenciana, així com el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del consell de desenvolupament de la llei 2/2015, determinen quines són, concretament, les obligacions de transparència d'aquestes entitats en funció de l'origen públic dels diners que gestionen, de tal manera que la informació sobre la destinació d'aquests fons i les aportacions socials que generen siguen públiques.

En aquestes Lleis es regula, d'una banda, l'obligació d'informar i de la publicitat de l'acció pública i, per l'altre costat, el dret d'accés a la informació pública. La normativa afecta a subjectes i organitzacions, tant del sector públic com del privat.

Solicitud de información pública

Solicita información a nuestro ayuntamiento que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones

Solicita información