Acceso a la información

Miércoles, 1 junio 2022

Quines són les ENL obligades a complir la llei de Transparència?

1. Els perceptors d'ajudes o subvencions públiques, d'acord amb l'article 3 de la Llei 19/2013 tenen obligacions de transparència si:

  • Perceben més de 100.000 euros anuals de subvencions o ajudes públiques.
  • Si no perceben més de 100.000 €, però un 40% o més dels seus ingressos anuals provenen de subvencions o ajudes públiques (sempre que aconseguisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros entre totes les subvencions o ajudes públiques).

S'entén per 'Ajuda' la disposició gratuïta de fons públics realitzada a favor de persones o entitats públiques o privades. Es considera 'Subvenció' tota atribució patrimonial gratuïta a favor de persones físiques o jurídiques, destinada al foment d'una determinada activitat o comportament d'interés públic o social.

A més de les obligacions de transparència, la Llei 2/2015 valenciana estableix una nova obligació per a les persones jurídiques privades si perceben, durant el període d'un any, subvencions de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana per import superior als 10.000 euros.

Aquesta obligació consisteix en: fer publicitat de les subvencions en la web pròpia o en els espais habilitats a aquest efecte en les administracions públiques generadores de les principals ajudes (GVA, DIVAL, VLC, etc.) S'ha d'indicar almenys:

L'entitat pública que concedeix.
l'import rebut.
el programa, activitat, inversió o actuació subvencionada.
Independentment d'això es manté l'obligació de publicitat dels projectes subvencionats, d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 'Els beneficiaris han de donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció, en els termes establits per reglament'. cal dir que existeix una eina general de gran utilitat: la base Nacional de Subvencions
http://www.infosubvenciones.es

3. Les entitats privades o persones jurídiques que presten serveis públics. Aquestes obligacions s'inclouran en les normes reguladores dels acords i altres formes de participació o gestió en els seus plecs o documents contractuals analògics que corresponguen.

Solicitud de información pública

Solicita información a nuestro ayuntamiento que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones

Solicita información